På gång i arbetet med jämställdhetsintegrering

Linda Borglund, universitetsadjunkt och samordnare för jämställdhetsarbetet, berättar:

– I regleringsbrevet för 2020 står det att vi ska utveckla arbetet genom individuella planer där utvecklingsbehov, mål och aktiviteter ska skrivas fram. Högskolans handlingsplan för jämställdhetsintegrering är därför under revidering. Rektor har beslutat att utvecklingsområdena och övergripande mål ligger fast, det vill säga att Könsbundna studieval och Karriärvägar är fortsatta prioriterade områden. Styrgrupp för arbetet är rektors lednings- och kvalitetsråd.

Stöd i arbetet

De övergripande målen ligger till grund för de lokala mål och aktiviteter som akademier och verksamhetsstöd ska besluta om och genomföra. Dessa ska beskrivas och följas upp i ordinarie verksamhetsplanering.

– Det stora arbetet ska alltså göras inom respektive verksamhet, men det finns ett antal högskoleövergripande aktiviteter till stöd, till exempel utbildningsinsatser för personal. Bland annat erbjuder Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, PUF, kurser, konsultation och workshops i jämställdhetsintegrering i praktiken och i normkritisk pedagogik. Kommunikationsavdelningen ska fortsatt arbeta med jämställd kommunikation och HR ska integrera jämställdhet i chefsutbildningar, förklarar hon.

Inom området könsbundna studieval pågår ett utvecklingsarbete på PUF för att starta en distanskurs i jämställdhets- och genusfrågor, ”Räkna(s) kön?” till hösten.

– Tanken är att kursen, eller delar av kursen, sedan kan användas i andra sammanhang, till exempel integreras i programutbildningar, men även för personalutbildning.

Enkät till medarbetare, studenter och doktorander

Till hösten kommer även en omfattande prevalensstudie angående sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet att genomföras. Studien planeras och genomförs inom ramen för ett forsknings- och samverkansprogram som har initierats och samordnas av Malmö universitet, KI och KTH, ”Forsknings-­ och samverkansprogram för att motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin”.

– Vi deltar, liksom alla övriga lärosäten i Sverige, i programmet. En enkät kommer att skickas ut till alla medarbetare, studenter och doktorander. Syftet är att undersöka i vilken omfattning trakasserier och genusbaserad utsatthet förekommer i akademin, men syftet är även att försöka få en inblick i vilka som är förövare. Datamaterialet kan sedan användas i forskningsprojekt, men även ge ett underlag för att utveckla metoder för att arbeta konkret med att förbättra arbets- och studiemiljön för oss alla. Vi hoppas på en hög svarsfrekvens!

Läs mer

Läs mer om jämställdhetsintegrering på högskolan.

Läs mer om programmet ”Forsknings- och samverkansprogram för att motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin”.

Foto: Suss Wilén