Löneöversyn 2020

Den privata sektorn, som styr det så kallade märket för löneökningstakten, inte är klar med sina avtal. Den statliga sektorn ska avvakta vad som sker inom den privata sektorn, vilket innebär att vi i dag inte vet när vi kan besluta om utrymme för årets löneöversyn.

För att underlätta årets löneöversyn och vara förberedda i det fall det kommer snabba beslut i årets avtalsrörelse är vi överens med representanter för Saco och OFR om att ett första lönesamtal/lönesättande samtal ska genomföras med alla medarbetare under september–oktober. I detta första samtal ska chef och medarbetare diskutera medarbetarens bidrag till verksamheten under året som gått, med utgångspunkt från medarbetarens arbetsuppgifter och de mål som sattes upp för medarbetaren vid utvecklingssamtalet. Som utgångspunkt används högskolans lönekriterier och högskolans förberedelsematerial för lönesamtal och lönesättande samtal. Vid detta samtal diskuteras inte ny lön, vilket tidigare gjorts för medarbetare som är medlemmar i Saco eller oorganiserade, utan det görs endast en uppföljning av medarbetarens mål och prestationer under året.

Vi återkommer med mer information gällande den fortsatta processen. Har du frågor är du välkommen att kontakta din chef eller HR. Du kan också kontakta ditt fackliga ombud.