Lärarutbildning får omdömet hög kvalitet

För drygt ett år sedan fick utbildningen ”Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i undervisningsämnet svenska” vid Högskolan i Borås som samlat omdöme ”Ifrågasatt kvalitet” i den utvärdering som gjordes av UKÄ. Högskolan fick då ett år på sig att rätta till de brister som identifierats.

– Arbetet med att stärka utbildningsmiljön har intensifieras under året och vi har arbetat vidare utifrån framtagna utvecklingsplaner, säger Peter Andersson Lilja, chef för Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning. Bland annat pågår en utveckling av forskningsmiljön i ämnesdidaktik. Andra åtgärder är att utveckla det arbete som påbörjats under året, när det gäller personalförsörjning.

Högskolan har skickat in till UKÄ en analys av orsakerna till den ifrågasatta kvaliteten och redovisning av vidtagna åtgärder. Omdömet ”Ifrågasatt kvalitet” rörde brister i den vetenskapliga miljön. Den professionsrelaterade och pedagogiska kompetensen bedömdes adekvat och i proportion till utbildningen på både kort och lång sikt. Däremot var den inte tillfredställande när det gäller ämnesdidaktisk forskning. För inriktningen svenska var antalet lärare och deras sammantagna vetenskapliga kompetens inte adekvat eller tillräcklig i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort sikt. UKÄ anser nu att dessa brister är åtgärdade och utbildningen har fått omdömet ”Hög kvalitet”.

– Vi är glada över det omdöme utbildningen har fått och att de åtgärder vi genomfört har gett avsedd effekt. Det innebär att vi återigen kan erbjuda en utbildning med hög kvalitet för både befintliga och kommande studenter. Särskilt roligt är det när vi till hösten gör om utbildningen och erbjuder två olika inriktningar. Från hösten 2021 kan studenterna välja att utbilda sig till ämneslärare i svenska och engelska eller i svenska och svenska som andraspråk. Samtidigt blir utbildningen en termin kortare än tidigare, avslutar Peter Andersson Lilja.

Läs mer

Läs UKÄ:s beslut

Läs tidigare nyhet om ny form för Ämneslärarutbildningen på Högskolan