SÄS och högskolan jobbar för ett gemensamt uppdrag

Artikeln är publicerad med reservation för eventuella förändringar med anledning av rådande pandemi.

Högskolan tvingades tidigare i vår att ge några studenter det tråkiga beskedet att deras VFU skulle bli framskjuten på grund av platsbrist. Men sedan, som genom ett trolleri, fick alla studenterna VFU-plats trots allt. Det är såklart inte trolleri utan hårt arbete som ligger bakom.

Vi tog kontakt med Eva-Britt Wüstenhagen som är studierektor för VFU på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) för att ta reda på hur arbetet går till.

– När vi tar fram VFU-platser måste vi ta hänsyn till vilken kurs det är och vilka mål som finns för den. Studentens möjlighet att nå målen är beroende av vilken verksamhet som bedrivs, handledarkompetens och tillgång till handledare. Den normala planeringen sker ett halvår i förväg. Då får vi information från lärosätet vilka platser som behövs. Vi inventerar våra möjligheter och planerar för det vi tror att vi kan leverera nästkommande termin, förklarar hon.

Skulle det saknas platser går hon tillbaka och undersöker återigen vilken kurs det är och i vilka verksamheter målen kan nås.

– Kan målen nås genom att till exempel kombinera två olika verksamheter som kompletterar varandra? Om det saknas handledarkompetens, kan vi kanske utbilda handledarna i det som saknas. Vi tittar på hela VFU-uppdraget och inventerar om det finns överskott på någon annan placering som kan konverteras till den kurs där det saknas VFU-platser.

– Sista året har präglats av pandemin och den oförutsägbarhet som det har inneburit för vården. Det innebär att den planering som såg lovande ut spricker när verkligheten har förändrats. Då får man tänka om och tänka nytt, berättar Eva-Britt Wüstenhagen.

Tar ansvar för sitt uppdrag

På SÄS arbetar 17 huvudhandledare som var och en ansvarar för sitt respektive område. Hon förklarar att det finns en stark vilja på SÄS att ta emot studenter i allt från högsta ledning till första linjens chefer.

– Det handlar både om ansvarskänsla inför ett uppdrag, men också om lojalitet mot studenter som riskerar att inte kunna fullfölja sin utbildning enligt tidplan.

Att handleda studenter innebär att det tillkommer en arbetsuppgift, det tar oftast lite längre tid att utföra sina arbetsuppgifter samtidigt som man handleder och att likaså låta studenter få genomföra arbetsuppgifter i sin takt.

– Sedan tillför studenter vitalitet till organisationen. Studenter stimulerar till reflektion över arbetssätt och nya ögon på vår verksamhet kan vara ett redskap för utveckling. De flesta verksamheter ser också VFU som en möjlighet att visa upp sin arbetsplats och kunna rekrytera nya kollegor, säger Eva-Britt Wüstenhagen.

Vad tror du är nyckeln till att samarbetet mellan Högskolan i Borås och SÄS funkar så bra?

– Ömsesidig respekt och transparens. Jag ser det som att vi har samma uppdrag men olika roller och det gemensamma målet är att studenterna ska få en bra utbildning som rustar dem för yrkeslivet. Sedan är det en fördel att vi känner varandra och den andre sällan är längre bort än ett telefonsamtal, säger hon.

Ann-Helén Sandvik, biträdande sektionschef på Högskolan i Borås instämmer:

– Ett väletablerat samarbete är grunden för att kunna lösa studenternas VFU-platser. Det gäller i alla lägen, men speciellt nu då vårdverksamheternas förutsättningar att fullfölja handledningsuppdraget påverkas av faktorer som inte går att göra något åt och som är svåra att förutse. Coronapandemin har verkligen satt enorm press på vården, men vi har som lärosäte ändå hela tiden känt att handledningsuppdraget prioriteras högt.

Tät kontakt med studenter och verksamheter

Hon förklarar att även om högskolan står med för få platser i något skede finns vetskapen att studierektorn tillsammans med personalen på SÄS gör allt de kan för att hitta alternativ och möjliggöra för studenterna att fortsätta sin utbildning enligt plan.

  Vi har veckovisa avstämningar med SÄS och får på så sätt hela tiden aktuell information om hur läget där utvecklas. Vi har också strävat efter att ha en dialog med berörda studentgrupper och meddela dem om hur läget ligger till. Det är viktigt för dem att få aktuell information, så att de inte behöver sväva i osäkerhet om hur läget är och vilka planer för lösningar som finns, avslutar Ann-Helén Sandvik.

Läs mer om våra vårdutbildningar