Fyra strategiprojekt får klartecken för start

Henrik Andersson, universitetslektor inom vårdvetenskap, är en av initiativtagarna för ett projekt om digitala lärmiljöer. Det är ett samarbetsprojekt mellan Akademin för vård, arbetsliv och välfärd och Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, där de riktar in sig på ”gamification” för att öva på svåra samtal inom vård- respektive skolområdet.

Han berättar om projektet:

– Tanken fanns redan från början på olika ställen på högskolan att skapa ett digitalt träningscenter som bygger på digital simulering. Det vi nu vill göra är att hitta och utveckla en digital miljö för att träna på svåra samtal, vilket kan vara svårt när man simulerar.

Först gick de båda akademierna in med varsin ansökan om strategiska medel. Det visade sig att det fanns en gemensam nämnare att bygga på, just svåra samtal, något som förekommer inom de båda områdena vård och skola. Det ledde till att akademierna gick samman för att driva ett gemensamt projekt.

– Inom vården kan det exempelvis handla om svåra samtal med en patient som ska få besked om att hen har en svår sjukdom och kommer att dö, eller med en anhörig till denna, och i skolan kan det handla om samtal med en elev som kanske inte gör det som förväntas, eller med upprörda föräldrar, förklarar han.

Digitala rollspel

Inom projektet ska olika avatarer skapas. En avatar kan representera en själv eller andra roller och dessa ska interagera med varandra. Genom digital simulering ska studenter och lärare kunna befinna sig var som helst fysiskt, med en person som leder ett samtal och en eller flera andra aktörer deltar i samtalet. Det handlar alltså om digitala rollspel mellan olika aktörer.

– Det är spännande att få samarbeta med annan akademi, vi har tidigare pratat om att få in lärarutbildningen i vårt Kliniska träningscentrum, KTC, för att träna olika skolsituationer, men då diskuterades analoga rollspel, vilket kräver att studenter och lärare är på plats. Får vi ut detta digitalt behöver man inte vara på plats i Borås, säger han.

Han ser fram emot samarbetet över akademigränserna.

– Det är roligt att vi har olika bakgrunder och olika befattningar. Alla är inte disputerade, den här typen av projekt ger även adjunkter utrymme att utveckla idéer. Det är intresset att driva sådana här projekt som är det viktiga. Samarbetet mellan olika akademier ger också olika sätt att se på saker att utveckla, menar han.

I en förlängning ser han att även polisutbildningen kan beröras när det gäller träning på svåra samtal.  Det gäller bara att hitta formen för kommunikation och interaktion.

De fyra beviljade projekten

Digitala lärmiljöer

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd och Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT avser att bygga upp en digital lärmiljö där studenterna kan träna på kommunikation och interaktion i samband med bland annat svåra samtal. En digital lärmiljö innebär att undervisningen kan bedrivas som ett ”flippat klassrum”, vilket innebär att studenterna först arbetar hemma med olika studieuppgifter för att därefter delta i lärarledda genomgångar med möjlighet till fördjupning, analys och applicering av uppgifterna. Det övergripande målet är at skapa ett digitalt träningscentrum på högskolan som kan komma flera professionsutbildningar till godo.
Projektet löper över tre år.

Digitalt labb

Akademin för textil, teknik och ekonomi vill satsa på att ge studenterna en bred digital kompetens för att öka deras konkurrenskraft på arbetsmarknaden, detta genom att investera i hård- och mjukvara samt kompetens inom digitala verktyg som gynnar både produktutveckling, produktion och kommunikation. Genom att bygga upp en labbmiljö med fokus på digitala verktyg vill man uppmuntra till nyfikenhet, problematisering, kritiskt tänkande och eget ansvar. Den digitala labbmiljön öppnar även för samarbeten över gränser såväl tvär- som flervetenskapligt både internt och med externa intressenter. Projektet löper över tre år.

Education has to be a risky business

Syftet med projektet, som kommer att genomföras på Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, är att utveckla en utbildningsmiljö som på ett reflekterande och problematiserande sätt utmanar lärarutbildarnas egen syn på kunskap, vårt förhållningssätt till studenternas kunskapande och studenternas egen syn på kunskap. Projektet kommer att erbjuda möjligheter att skapa en kunskapande lärmiljö med stor tillit och respekt mellan lärare och studenter, och studenterna kommer i större utsträckning ges möjlighet att ta ansvar i en mer utmanande lärmiljö och där studenterna inte stannar vid vad som i undervisningssituationen upplevs som ”läraren vet det rätta svaret”, utan att de lär sig tänka utanför boxen.
Projektet påbörjas under hösten 2021 och ska pågå i tre år.

Internationalisering på hemmaplan

I dagsläget är det främst de studenter och anställda som deltar i olika mobilitetsaktiviteter, en bråkdel av alla, som nås av högskolans internationaliseringsarbete. Ett systematiskt arbete för att fördjupa medvetenhet om mångfald och mångkulturella aspekter och ta vara på den internationella och interkulturella kompentens som redan finns saknas i dag. Därför avser Akademin för textil, teknik och ekonomi att utveckla ett koncept, internationalisering på hemmaplan, som ska ta tillvara och utveckla ett internationellt ”mindset” hos studenter och medarbetare. Samt stimulera lärandeprocesser som rustar för att verka i en globaliserad värld. Målet är att skapa en organisation och riktlinjer för att kunna integrera internationalisering i vardagen, genom att utarbeta metoder för att systematiskt ge stöd till medarbetare i organisationen som vill arbeta i globala klassrum.
Projektet startar 2022 och ska pågå i två år.

Läs mer

Rektor förfogar varje år över strategiska medel enligt beslut från styrelsen. Syftet med dessa medel är att kunna utveckla verksamheten enligt fastställda mål och strategier.

Kriterier för att tilldelas medel inom utlysningen om projekt inom de högskoleövergripande utbildnings- och forskningsstrategierna är att projektet ska vara:

  • I linje med minst en av strategierna och kopplad till högskolans mål
  • Nyskapande
  • Uppskalningsbart inom högskolan
  • Utvecklande (utanför ordinarie verksamhet)

Totalt kom 14 ansökningar in våren 2021.

Läs mer om högskolans mål och visioner