Högskolans logotyp på byggnad

Vision, mål och strategier

Visionen är följande:

Tillsammans tar vi ansvar för framtiden. Genom profilering av utbildning och forskning gör vi skillnad.

Visionen innebär att för oss ska ansvarstagande vara en självklarhet – i utbildning, i forskning, på campus och i samarbetet med det omgivande samhället. Det varje medarbetare åstadkommer i vardagen bildar en väv av unika trådar som gör skillnad.

Vi är framträdande och sätter vår särskilda prägel på allt vi gör. Vi har modet och vi gör det gemensamt över gränserna!

Visionen beslutades av högskolans styrelse vid deras sammanträde 18 februari 2020. Utifrån visionen har det tagits fram nya mål och strategier. Dessa beslutade högskolans styrelse om i december 2020.

Därefter kommer det att formas handlingsplaner med konkreta mål och utvecklingsprojekt utöver den ordinarie verksamheten. Dessa handlingsplaner kommer rektor att besluta om.

Mål

”Det attraktiva lärosätet” och ”Kompletta akademiska miljöer 2.0” – det är Högskolan i Borås mål. Målen gäller från och med budgetåret 2021.

Det attraktiva lärosätet

För att möta de utmaningar och förväntningar som högre utbildning och forskning står inför är det viktigt att Högskolan i Borås är ett attraktivt lärosäte. Det attraktiva lärosätet bejakar och uppmuntrar det fria och kritiska tänkandet, ifrågasätter etablerade sanningar, utmanar och deltar i samhällsdebatten med ett vetenskapligt förhållningssätt. Vid ett attraktivt lärosäte respekteras olika åsikter och kompetenser och där finns en förmåga att föra en konstruktiv diskussion baserad på fakta. Det attraktiva lärosätet tar ansvar för framtiden och de mål som formulerats i Agenda 2030. Det medför att ett globalt perspektiv och jämställdhetsintegrering är självklara aspekter för utbildning och forskning. Det attraktiva lärosätet är attraktivt för såväl nuvarande som framtida studenter och medarbetare. Det attraktiva lärosätet bedriver sin verksamhet tillsammans med externa samverkansparter inom offentlig sektor, näringsliv och kulturliv.

Kompletta akademiska miljöer 2.0

För att säkerställa en hög kvalitet i utbildning och forskning vid Högskolan i Borås ska verksamheten bestå av kompletta akademiska miljöer. En komplett akademisk miljö utmärks av en balans och en nära relation mellan utbildning och forskning med examenstillstånd på alla nivåer i utbildningssystemet. En komplett akademisk miljö kännetecknas av nationellt och internationellt erkända miljöer samt hållbar utveckling, jämställdhet och internationalisering i enlighet med Agenda 2030. En komplett akademisk miljö har en välutvecklad samverkan med det omgivande samhället samt en balans mellan anslagsfinansierad och externt finansierad forskning.

Strategier

Följande strategier ska användas för att uppnå målen:

  • digitalisering
  • profilering
  • miljöer för lärande
  • tillsammans och gränsöverskridande