Högskolans kvalitetssystem för utbildning har blivit godkänt

– Jag vill ge en eloge till alla som arbetat med att utveckla vårt kvalitetssystem. Vi har nu kommit hela vägen fram. Men vi ser oss inte som färdiga utan kvalitetssystemen är något vi behöver jobba med och utveckla kontinuerligt, säger Mats Tinnsten, rektor.

Det är det system som högskolan har för att säkerställa och utveckla kvaliteten på utbildningen som har undersökts. Det första omdömet kom 2019 och innehöll punkter som behövde förbättras under följande områden: Styrning och organisation samt Utformning, genomförande och resultat. Högskolan har haft en arbetsgrupp för att utveckla kvalitetssystemet för att åtgärda det som UKÄ ansåg hade brister. Slutrapporten lämnades in i mars 2021.

– Gruppen tillsammans med högskolans personal har gjort ett fantastiskt jobb. Nu ska vi efterleva det och använda det för att fortsätta att utveckla och förbättra våra utbildningar, säger Mats Tinnsten.

Kvalitetssystemet består av många systematiska processer och strategier som exempelvis intern och extern uppföljning och utveckling med hjälp av programrapporter, kursvärderingar, programråd men även spridning av goda exempel inom organisationen.

Bedömargruppen har lämnat en mycket detaljerad rapport över de delar av kvalitetssystemet som granskades på nytt. Rapporten ställer sig mycket positiv till de åtgärder Högskolan i Borås arbetat med sedan ordinarie granskning genomfördes 2018/2019.

Några egentliga brister lyfter rapporten inte fram. Däremot är den noga med att påpeka vikten av att högskolan följer upp de åtgärder som implementerats som en följd av den tidigare granskningen. Exempelvis nämns personalens engagemang och ansvarstagande, studenternas delaktighet och regelefterlevnaden. Högskolan var redan förberedd på detta och uppföljning kommer därför fortsättningsvis att i ännu högre grad att betonas i det systematiska kvalitetsarbetet.

Läs mer

Läs mer om högskolans systematiska kvalitetsarbete