Systematiskt kvalitetsarbete

Högskolans kvalitetssystem är de ramar inom vilka kvalitetsarbetet bedrivs. Kvalitetssystemet omfattar såväl de dokumenterade förutsättningarna, i form av organisation, ansvarsfördelning och interna styrdokument, som de rutiner och arbetssätt som används för att arbeta med både kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Kvalitetssystemet innefattar även de aktiviteter genom vilka organisationen identifierar de mål, processer och resurser som krävs för att uppnå önskat resultat.

Kvalitetsarbetet vid högskolan är det arbete som bedrivs inom ramarna för kvalitetssystemet. Det omfattar såväl kvalitetssäkring som kvalitetsutveckling, det vill säga dels det arbete som görs för att säkerställa att både utbildnings- och forskningsverksamheten håller hög kvalitet, dels det arbete som görs för att utveckla utbildnings- och forskningsverksamheten. 

Kvalitetsarbetet bedrivs på alla nivåer inom lärosätet och involverar all personal,studenter och doktorander. I detta arbete ingår såväl dagligt operativt arbete som strategiskt arbete med utbildningarna, från programnivå till central nivå. För forskningen ingår både ständigt pågående kollegial granskning som strategiskt arbete med forskningsverksamheten. Med ett systematiskt kvalitetsarbete avses ett kontinuerligt förbättringsarbete som bedrivs enligt givna processer och rutiner med syftet att säkra och utveckla kvaliteten i hela utbildnings- och forskningsverksamheten.

Ovanstående bild är en visualisering av det systematiska kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås. Fundamentet utgörs av högskolans värdegrund, dess kvalitetspolicy och den kvalitetskultur som genomsyrar verksamheten i alla dess delar. På fundamentet vilar verksamhetens två pelare bestående av akademierna och verksamhetsstöd respektive de kollegiala organen (nämnderna). Utgående från högskolans organisation och ansvarsfördelning utgör de högskolans utförande respektive granskande instanser. Pelarna bär i sin tur upp taket av högskolans visioner, mål och strategier. Husets hjärta av kompetens, det kontinuerliga förbättringsarbetet och ett processorienterat arbetssätt är den puls som driver kvalitetsarbetet framåt.

Nämndernas roll och ansvar skiljer sig till viss del åt mellan utbildning och forskning. Gällande utbildning på alla nivåer har nämnderna en direkt granskande roll avseende utbildningens upplägg, genomförande och kvalitet. Då forskningens kvalitet och relevans  fortlöpande prövas såväl nationellt som internationellt genom inbyggda, etablerade kollegiala processer för kvalitetsgranskning (peer review) innebär detta att nämnderna inte har samma roll inom ramarna för högskolans kvalitetssystem för forskning. I stället verkar de för att ge goda förutsättningar avseende kvalitet i forskning. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att fastställa kriterier/aspekter vid utvärdering av forskning.

Kvalitetshuset ska ses som en helhet som skapar de bästa förutsättningarna för studenternas lärande, för forskningens genomförande och för samverkan med det omgivande samhället.

Fyra ledord

Kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås kännetecknas av ledorden integrerat, enhetligt, transparent och skarpt.

Integrerat – Kvalitet i verksamheten åstadkoms i medarbetares och studenters dagliga arbetsuppgifter och interaktion. Kvalitetssäkrande rutiner är utformade i samråd med medarbetare och studenter så att de upplever nyttan av rutinerna och känner sig delaktiga och engagerade i att utveckla verksamhetens kvalitet.

Enhetligt – Rutiner för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling är utformade lika för all forskning och utbildning såvida det inte finns särskilda skäl till olikheter. Det senare ger utrymme till flexibilitet när så behövs. Enhetlighet skapar tydlighet, effektivitet och rättssäkerhet, samt främjar transparens.

Transparent – Öppenhet och transparens ska prägla kvalitetsarbetet vid högskolan. Kvalitetspolicy, kvalitetssystemet, dess rutiner och kriterier samt resultat och vidtagna åtgärder från genomförda kvalitetsgranskningar ska vara lättillgängliga för medarbetare, studenter och andra intressenter. Transparens är en förutsättning för förståelsen om hur den egna insatsen påverkar och påverkas av den övriga verksamheten.

Skarpt – Högskolans kvalitetsarbete ska vara verkningsfullt och leda till kontinuerlig utveckling. Oberoende, externa granskningar av kvalitet genomförs regelbundet. Identifierade styrkor och svagheter ligger till grund för utvecklingsarbete och konkreta åtgärder.

Verksamhetscykeln

Verksamheten kvalitetssäkras utifrån cykeln verksamhetsberättelser – verksamhetsplaner - verksamhetsdialoger - genomförande.

Den högskoleövergripande verksamhetsplanen bygger på högskolans visioner och mål. Utgående från visioner och mål beslutar styrelsen om en treårig plan med utpekade fokusområden från vilka akademierna och verksamhetsstöd tar fram sina motsvarande verksamhetsplaner. Samtliga verksamhetsplaner används senare till att följa upp verksamheten. Under arbetscykelns gång genomförs regelbundna verksamhetsdialoger mellan ledningen och de olika akademierna/enheterna. I samband med dessa lyfts regelbundet frågor med fokus på kvalitet.

Ansvar

Rektor är ytterst ansvarig för kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås. Under rektor samordnas kvalitetsarbetet avseende utbildning och forskning mellan nämnder och akademier. Detta görs via de samordningsfunktioner vid verksamhetsstödet som stödjer en högskoleövergripande organisation och handläggning av kvalitetsarbetet.

Kvalitetsansvaret fördelas vidare ned i organisationen till akademier och verksamhetsstöd.  Akademichef är ytterst ansvarig för det systematiska kvalitetsarbetet vid respektive akademi. I detta ansvar ingår att regelbundet följa upp, utvärdera och utveckla kvalitet i utbildning och forskning. Medarbetare inom enheten Verksamhetsstöd stödjer akademiernas arbete vad gäller att organisera och operationalisera kvalitetsarbetet.

Enhetschefen vid verksamhetsstödet ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet vid enheten. I detta ansvar ingår utöver att samarbeta med och stödja akademierna i deras arbete också att regelbundet följa upp, utvärdera och utveckla kvalitet i den administrativa verksamhet enheten ansvarar för.

Styrdokument

Högskolans policy för kvalitetsarbete (pdf)