Startskott för ny chefsstruktur

I maj fattade rektor beslut om den nya chefsstrukturen på akademierna. 1 september slår förändringarna igenom. På akademierna införs då fyra nya chefsroller samtidigt som akademierna organiseras i institutioner istället för sektioner.

De nya chefsrollerna:

 • Proakademichef
 • Vice akademichef
 • Prefekt
 • Proprefekt

Med anledning av den nya chefsstrukturen har också högskolan en ny ROB (rektors organisations- och beslutsordning) samt ett nytt lokalt villkorsavtal.

Verksamhetsstöd har getts fram till 1 november 2021 att göra klart grundförutsättningar för ny chefsstruktur på webbplats, i system, behörigheter etc. När det gäller engelska översättningar av institution och nya chefsroller så finns dessa i högskolans svensk-engelska ordlista. I de engelska språkreglerna finns också exempel på bland annat hur titel och enhet sätts ihop.

Status på Akademin för textil, teknik och ekonomi (A1)

Nuvarande sektionschefer kommer från 1 september att ha uppdrag som tf. prefekter till dess att nya prefekter har tillsatts och tillträtt. Vissa nuvarande studierektorer kommer att ha uppdrag som tf. proprefekter fram tills att de nya prefekterna är på plats på sina uppdrag.

Alla prefektuppdrag har annonserats under sommaren och intervjuer kommer att påbörjas under vecka 35. Tillsättningar kommer att ske löpande och alla tjänster kommer att vara tillsatta efter årsskiftet.

Status på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd (A2)

Den nya chefsstrukturen och institutionerna träder i kraft 1 september. Proprefekterna övertar då ansvaret för de tidigare studierektorsområdena. Arbetet med att ta fram nya kollegiala roller kommer att pågå under hösten.

Akademichef: Päivi Riestola

Institutionen för arbetsliv och välfärd

Prefekt: Claes Lennartsson

Proprefekt: Cecilia Ljungblad

Institutionen för vårdvetenskap

Prefekt: Katarina Karlsson

Proprefekter:
Ulrika Blom
Carina Bronäs-Sandberg
Annika Billhult
Ann-Helén Sandvik

Status på Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3)

Från 1 september kommer det att finnas tre institutioner på A3:

 • Institutionen för pedagogiskt arbete
 • Institutionen för informationsteknologi
 • Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Peter Andersson Lilja blir prefekt för Institutionen för pedagogiskt arbete den 1 september. Proprefekttjänster för forskning, samverkan och utbildning på institutionen är utlysta. Rekryteringsprocessen pågår.

För övriga två institutioner pågår rekryteringen av prefekt. Facklig samverkan kommer att ske i mitten av september. Uppdrag som proprefekter till de två institutionerna kommer att utlysas när beslut om prefekt är fattade.

Rekrytering till uppdraget som proakademichef för A3 är pausat. Ett uppdrag som samordnare för forskning vid A3 kommer att utlysas inom kort.

Status på Akademin för polisiärt arbete (A4)

I och med den förändrade chefsstrukturen kommer organisationsstrukturen hos Akademin för polisiärt arbete efter 1 september att se ut som följande:

 • Lotta Dalheim Englund, tf. akademichef
 • Ann-Sofie Rihs, prefekt för Institutionen för polisutbildning campus samt ställföreträdande akademichef
 • Therese Bäckman, proprefekt för Institutionen för polisutbildning campus
 • Eva-Lotta Andersson Lidén, prefekt för Institutionen för polisutbildning distans

Akademin för polisiärt arbete är undantagna vad gäller formellt krav på chefsuppdrag som innebär att en chef måste ha en läraranställning. Läget kan komma att förändras om utbildningen blir en akademisk utbildning. Undantaget ska utvärderas årligen.

Läs mer

Anställdnyhet: Ett steg närmare ny chefsstruktur (7 maj 2021)

Ta del av högskolans svensk-engelska ordlista