Digital infrastruktur och cybersäkerhet i fokus på ny IT-utbildning

IT-infrastruktur, automatisering och storskalig systemdrift, systemkonfiguration till utformning av datasäkerhet. Där har den blivande IT-ingenjören sina verksamhetsområden.

Den här utbildningen är en av få dataingenjörsutbildningar i landet där det går att söka från samhällsvetenskapligt och ekonomiskt gymnasieprogram.

Håkan Romeborn, programansvarig, berättar om den nya utbildningen IT-ingenjör – digital infrastruktur och cybersäkerhet:

– Vi har sedan tidigare utbildat IT-tekniker, en utbildning som har haft högt söktryck och gott renommé. Utbildningen till IT-ingenjör bygger vidare på denna. Flera nationella undersökningar visar på stor kompetensbrist inom IT-området, speciellt kompentens med en teknisk grundinriktning. Exempelvis saknas särskilt kompetens inom IT-infrastruktur, automatisering och storskalig systemdrift där till exempel algoritmer och programkod måste utvecklas. Även överbryggning mellan system i industrin, till exempel autonom körning och interaktion med människan och maskin, där IT och infrastruktur expanderar kraftigt, samt molntjänster där Sakernas internet eller Internet of Things ( IoT) och informationssäkerhet, har en betydande roll.

Varför ska man satsa på att bli IT-ingenjör?

– För att utveckla sitt intresse för datormiljöer och IT och för möjligheter till ett varierande, roligt och utvecklande arbete. Det finns stora möjligheter att söka till många olika företag eller organisationer utifrån intresse.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

– Den är mycket god. Arbetsmarknaden efterfrågar i hög grad ingenjörer som behärskar drift och utveckling av IT-system för olika industriella och affärsrelaterade processer. IT-ingenjörens roll sträcker sig från systemkonfiguration till utformning av datasäkerhet. Genom en ökad digitalisering, där Sverige redan ligger lång framme, ställs allt högre krav på en rad kunskaper inom området. De många olika tillämpningarna kräver en ingenjör som har en grundläggande teknisk kännedom kring hur datorsystem behöver utformas för att på bästa sätt möta de behov och krav som ställs från användare av systemet.

– IT-säkerhet är ett tekniskt eftersatt område. Där ser vi en ökning av IT-relaterade brott, där den tekniska komplexiteten leder till att fler användare utsätts för mer avancerad brottslighet så som id-kapning, phishing, kryptering med mera. Bristen på IT-kompetens öppnar för säkerhetsbrister, vilket leder till att fler IT-relaterade brott kan begås.

Vad kan man jobba med efter utbildningen?

– Relevanta yrkesområden som i dag har kompetensbrist innefattar roller som molnarkitekt, infrastrukturarkitekt, automationsspecialist och optimering av IT-infrastruktur.  I dag saknas även samordnare för IoT med särskild kompetens inom IT-säkerhet och systemautomation. Med utbildningen till IT-ingenjör är målet att täcka upp stora delar av den kompetensbrist som råder. Vi vill även säkerställa en god möjlighet till framtida anställning för våra studenter efter avklarad utbildning.

Mer om utbildningen

Utbildningen är bred och innehåller flera tvärvetenskapliga inslag för att ge en modern IT-ingenjör mer förståelse utanför det egna huvudområdet. För att skapa en tillräckligt bred grund ger utbildningen kunskaper inom företagsekonomi och industriell ekonomi, då den ekonomiska aspekten spelar en allt större roll i en ingenjörs vardagliga arbetsuppgifter. Förutom ekonomi inkluderar de tvärvetenskapliga inslagen även kurser inom projektledning, kvalitetsarbete, ledningssystem och hållbar utveckling.

Genom samarbete med näringslivet finns även möjlighet till en praktikperiod för den som önskar.

Utbildningen integrerar hållbarhetsmål inom Agenda 2030 när det gäller utveckling av lika villkor och att främja förståelsen för andra länder och internationella förhållanden.

Läs mer om utbildningen IT-ingenjör - digital infrastruktur och cybersäkerhet, 180 högskolepoäng