Vill du vara med och utveckla dagens och framtidens IT-infrastruktur?

IT-ingenjör - digital infrastruktur och cybersäkerhet 180 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

Även du som har läst ett samhällsvetenskapligt eller ekonomiprogram på gymnasieskolan kan söka det här programmet om du har läst Matematik 3b.

IT-infrastruktur, automatisering och storskalig systemdrift, systemkonfiguration till utformning av datasäkerhet. Där har du som blivande IT-ingenjör dina verksamhetsområden och efterfrågan på IT-kompetens är stor.

Flera nationella undersökningar visar på stor kompetensbrist inom IT-området, speciellt kompetens med en teknisk grundinriktning, exempelvis inom IT-infrastruktur, automatisering och storskalig systemdrift, där till exempel algoritmer och programkod måste utvecklas. Även överbryggning mellan system i industrin, till exempel autonom körning och interaktion mellan människa och maskin, där IT och infrastruktur expanderar kraftigt, samt molntjänster där ”sakernas internet” (Internet of Things, IoT) och informationssäkerhet, spelar en betydande roll.

Arbetsmarknaden efterfrågar i hög grad ingenjörer som behärskar drift och utveckling av IT-system för olika industriella och affärsrelaterade processer. IT-ingenjörens roll sträcker sig från systemkonfiguration till utformning av datasäkerhet. Genom en ökad digitalisering, där Sverige redan ligger lång framme, ställs allt högre krav på en rad kunskaper inom området. De många olika tillämpningarna kräver en ingenjör som har en grundläggande teknisk kännedom kring hur datorsystem behöver utformas, för att på bästa sätt möta de behov och krav som ställs från användare av systemet.

Första året läser du kurser för att få en naturvetenskaplig grund, parallellt med programspecifika kurser inom IT, som programmering och om hur en IT-miljö är uppbyggd och om cybersäkerhet.

Andra året fokuserar på programspecifika kurser inom de olika områdena IT-infrastruktur, Internet of Things (IoT), säkerhet, programmering samt databaser och dataanalys. Området IT-infrastruktur, IoT och säkerhet ger en god inblick i hur ett företagsnätverk byggs upp på ett effektivt och säkert sätt. Området programmering, databaser och dataanalys ger en förståelse kring hur programmering kan användas för dataanalys och i förlängningen, med valbara kurser, att utveckla intelligenta system.

För att bredda ingenjörsutbildningen läser du under sista året ett antal tvärvetenskapliga kurser, däribland kurser i ekonomi, projektledning och rapportskrivning samt kvalitet och ledningssystem. En kurs detta år lyfter särskilt fram hållbar utveckling ur ett ingenjörsperspektiv. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande 15 hp som löper under hela den sista terminen och som vanligtvis genomförs i samarbete med ett företag eller en offentlig organisation.

Cirka hälften av tiden består av föreläsningar, räkneövningar och laborationer. Resten är självstudier.