Studentenkät om corona redo för vidare analys

Fokus för höstens enkät var att ta reda på hur studenterna använt campus under hösten, hur de upplever högskolans verksamhet samt hur studenterna mår. Någon jämförelse med vårens resultat är inte möjlig då coronasituationen ändrats sedan vårens frågor togs fram och det därmed inte var möjligt att ställa exakt samma frågor.

Enkäten genomfördes av ett av delprojekten inom Projekt corona. Projektgruppen har inte genomfört någon analys av resultaten utan rapporten är i stor utsträckning en sammanställning av svar och kommentarer.

– Förhoppningen med enkäten är att den ska ligga till grund för diskussioner om hur högskolan kan underlätta för studenterna framåt i frågor som struktur i distansstudierna, socialt sammanhang, studenternas psykosociala hälsa, anpassningar på campus med mera, säger Katharina Nordling, bibliotekarie och projektledare för delprojektet Studenternas arbets- och lärmiljö som avslutades vid årsskiftet.

Totalt sett svarade 548 studenter på höstens enkät.

Studentbarometern väntas ge fler svar

På Högskolan i Borås pågår också en sammanställning av en annan undersökning just nu, nämligen 2020 års studentbarometer. Det är en undersökning gentemot högskolans studenter som genomförts årligen sedan 2010. Där kommer det att göras en jämförelse med resultaten för studentbarometern 2019. Förhoppningen är att därmed få en bättre indikator på hur studenter mår och upplever studierna för tillfället. Resultatet av studentbarometern publiceras i en rapport den 8 februari.

Läs mer

Läs artikeln om studentenkäten angående coronapandemin som genomfördes i våras 

Läs artikeln om studentbarometern 2019