Löneöversyn 2020

Byggnaden Balder

För medlemmar i OFR gäller att cheferna ska ha återkopplande samtal med besked om ny lön senast 31 mars.

Nya löner för doktorander, som har lön enligt doktorandlönetrappan, är ännu inte klara. 

Högskolan genomför årligen en lönekartläggning för att se över om arbetsplatsen har jämställda löner. Lönekartläggningen för 2020 visade på att det finns osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män inom gruppen universitetsadjunkter. För att hantera detta har akademierna, utöver den vanliga löneöversynen, tilldelats ett extra utrymme att fördela till kvinnliga universitetsadjunkter. Detta utrymme fördelas individuellt och differentierat, och det finns därmed inga individgarantier. Chef kommer att informera berörda medarbetare om lönen justerats med anledning av osaklig löneskillnad utifrån kön. Ny lön gäller från 1 april 2021 och utbetalning planeras till lönen i april.