Hur bidrar skolbiblioteksverksamhet till elevers lärande?

Skolbibliotek placeras i en politisk, pedagogisk och institutionell kontext. Bokens titel, Skolbibliotek och lärande, markerar dess inriktning mot deras kärnverksamheter: läsning, lärande och undervisning.

Boken tar avstamp i teorier om lärande och lyfter empirisk forskning om informationssökning, lärande och läsande. Forskningsresultaten relateras till praktisk skolbiblioteksverksamhet. Skolbibliotekariers kompetens diskuteras utförligt.

De tre författarna berättar om boken

– Detta är den första boken i sitt slag i Sverige, en sammanhängande kursbok för akademiska studier om skolbiblioteksverksamhet, säger Louise Limberg, professor emerita i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

‒ Skolbibliotek förenar begreppen skola och bibliotek, två institutioner som båda har lärande i fokus, där skolan skapar villkor för elevers lärande genom undervisning och biblioteken erbjuder möjligheter till lärande på egen hand. Det ger skolbiblioteket en särskild karaktär med inriktning på läsande, lärande, kritiskt och kreativt tänkande, förklarar Monika Johansson, tf. proprefekt vid Bibliotekshögskolan.

Boken diskuterar också hur olika slag av samarbete mellan lärare och bibliotekarier formar villkoren för biblioteket som redskap i undervisningen.

‒ Skolbibliotek som verksamhet och fysisk plats är en pedagogisk resurs i kontinuerlig utveckling och förändring. Denna bok kan förhoppningsvis erbjuda kunskaper och inspiration för att engagera sig i sådant arbete, säger Frances Hultgren, lektor vid Bibliotekshögskolan.

Boken har sin bakgrund i många års erfarenheter av undervisning och forskning på området och vänder sig till studenter i biblioteks- och informationsvetenskap, men är också relevant som kurslitteratur i lärarutbildningar liksom för yrkesverksamma bibliotekarier, lärare, skolledare och andra beslutsfattare.

Boken ges ut av förlaget Studentlitteratur.

Om författarna

Louise Limberg

Monika Johansson