Louise Limberg

E-post: louise.limberg@hb.se

Rumsnummer: C528

Signatur: LOL

Jag arbetar som senior professor inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Mitt forskningsintresse riktas mot samspel mellan informationssökning och lärande, där frågor om informationskompetens utgör ett nav

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 1980-talet som lärare och senare forskare. En serie studier har genomförts där forskningsfokus riktats mot elevers sätt att söka och använda information för olika uppgifter, liksom deras samspel med kamrater och vuxna under lärandeprocessen. Andra studier har fokuserat pedagogers (lärares och bibliotekariers) perspektiv på samma tema gällande samspel mellan undervisning, lärande och informationsaktiviteter i skolan. Huvudsakliga slutsatser är att variationer i kvaliteten på elevers informationsaktiviteter samspelar nära med kvaliteten i deras inlärningsresultat, vilket indikerar informationskompetens som en kritisk dimension i lärande via digitala verktyg och informationskällor av olika slag. Teoretiska ansatser har varit fenomenografi och ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Olika projekt har finansierats av bl.a. Vetenskapsrådet, Myndigheten för skolutveckling, Skolverket samt KK-stiftelsen.

Jag disputerade vid Göteborgs universitet 1998 med avhandlingen Att söka information för att lära. En studie av samspel mellan informationssökning och lärande.

Läsåret 2010-2011 var jag gästprofessor vid Queensland University of Technology, Brisbane, Australien.

För närvarande är jag verksam med olika projekt inriktade på informationskompetens/medie- och informationskunnighet (MIK). Andra studier gäller historiska perspektiv på biblioteks- och informationsvetenskap.

Jag är medlem i LinCS, The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society vid Göteborgs universitet och Högskolan I Borås http://www.lincs.gu.se/

Avhandlingstitel

Att söka information för att lära. En studie av samspel mellan informationssökning och lärande.

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper