Smart textil ska hjälpa äldre hantera långvarig smärta

Tanken med teknologin är att minska effekterna vid försämrad muskelstyrka, rörlighet, balans, minnesförmåga eller sensibilitet som orsakats naturligt eller av sjukdom.

Nils-Krister Persson, docent, ansvarig för forskningen inom Smart Textiles Technology Lab, förklarar:

– Smärta är en orsak till många fallolyckor bland äldre. Därför ligger fokus i projektet mot fallprevention genom att motverka smärta hos äldre. Syftet är att göra användningen enkel för patienten själv, anhöriga och vårdgivare, detta genom att textilen har fördelen att den finns naturligt närvarande i vardagen och att textil är intimt förknippat med trivsel.

Det handlar om att den äldre ska vilja använda teknologin, för som vid all ordination från läkare eller annan förskrivande vårdpersonal är följsamheten central. Men det finns många orsaker till att en patient inte kommer att följa en ordination, exempelvis att användandet är för krångligt, det uppstår biverkningar eller att kostnaderna är för höga. I detta projekt ska en typ av äldreteknologi som är baserad på textil undersökas och föreslås. Textil är bekant för alla, och det är enkelt att använda och har låg kostnad, vilket därmed ökar följsamheten till ordination.

Smärtproblematik är ett mycket komplext område och därför ska forskarna i projektet ta fram tre olika protyper, för att ringa in vilken typ av smärta som bäst kan motverkas. Detta görs genom kliniska studier på patienter med de framtagna smarta textilierna. Målet under projektet är att ta fram så mycket kunskap att det blir grund för en vidare kommersialisering.

Läs mer

Projektet ”Lisa – vardagens närvarande äldreteknologi” genomförs i samverkan mellan Smart Textiles, där prototyper ska utvecklas, och Karolinska Universitetssjukhuset, där kliniska studier ska genomföras. Projektet finansieras genom Familjen Kamprads stiftelse och pågår i två år fram till och med augusti 2023.

Smart Textiles och Textilhögskolan vid Högskolan i Borås är norra Europas största miljö för forskning och utveckling av avancerade textila, material, produkter och processer med stort fokus på området Hälsa och Medicin. Smart Textiles samlar projekt och plattformar kopplade till textilområdet. Med visionen ”En bättre värld genom textila innovationer” utvecklas, tillgängliggörs och konkretiseras textila innovationer som kan användas i nyskapande kommersiella produkter på oväntade sätt. Smart Textiles mission är att fortsatt utvecklas mot att bli den internationellt ledande innovationspartnern inom textil förnyelse för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Smart Textiles Technology Lab och Smart Textiles Design Lab står för den experimentella forskningen inom Smart Textiles och möjliggör ett tätt samarbete mellan forskning och företag. Syftet med labben är att skapa en brygga mellan forskning och företag där projekt och idéer från forskningen ska inspirera och skapa förutsättning för att kunna ta stegen närmare prototyp och produkt.

smarttextiles.se

Nils-Krister Perssons forskarprofil

Text: Solveig Klug
Foto: Adobe Stock