Vill du bilda studentkår?

Vem får göra en ansökan?

En grupp som kan representera högskolans studenter och som bildat en sammanslutning enligt vissa kriterier. Denna grupps verksamhetsområde vid högskolan ska sammanfalla och överensstämma med högskolans alla utbildningar och den får inte vara verksam vid ett annat lärosäte.

Vad räknas som en studentsammanslutning?

Det ska vara en sammanslutning som har medlemmar, som har antagit stadgar och har utsett en styrelse i enlighet med stadgarna. Det står mer på webbsidan (se länk nedan reds. anm.) om vad som ska anges i stadgarna, det är sex punkter. Sammanslutningen behöver ha så pass stor koppling till högskolans studenter att styrelsen anser att den kan representera studenterna, men det går att ha stödmedlemmar som inte är studenter.

Vad ska finnas med i ansökan?

Där ska organisationen och stadgarna beskrivas. Det ska till exempel också framgå hur den ska ta fram studentrepresentanter till högskolans beslutande eller rådgivande organ, som till exempel styrelsen. Det ska också skrivas fram en planering av studiesociala aktiviteter.

Det finns fler punkter som behöver skrivas fram i ansökan, alla finns tydligt beskrivna på webbsidan, och undrar man något så får man kontakta mig.

Varför ska ställningen som studentkår omprövas vart tredje år?

Regeringen har ansett att tre år är en rimlig tid.

Vem bestämmer vilken sökande som blir studentkår?

Det gör högskolans styrelse.

Läs mer

Kontakta Åsa Dryselius