Hedersdoktor Kathleen Galvin ger öppen föreläsning

En sjuksköterska håller en patients hand.

På senare år har frågan om Europas åldrande befolkning diskuterats flitigt – inte minst i samband med coronapandemin.

– Det var tråkigt att se hur de äldre drabbades av pandemin, både i Storbritannien och Sverige. Skillnaderna mellan olika typer av vård och vårdboenden blev allt mer uppenbar och det blev tydligt hur en del vård och stöd till äldre redan kan vara föråldrad. Vård- och omsorgsboenden har lärt sig mycket under den här tiden, säger Kathleen Galvin, professor i vårdvetenskap vid University of Brighton.

Samtidigt, menar hon, har pandemin skyndat på äldre människors intresse för digital teknik och många har lärt sig bemästra den.

– Innan pandemin trodde vi att många av de äldre som vi skulle intervjua skulle svara att de hade liten erfarenhet av digital teknik. Många av de intervjuade svarade istället att tekniken hade blivit väldigt viktig för dem när de var isolerade. Digitaliseringen verkar ha gått snabbare än vi hade förväntat oss när vi började våra studier!

Lång erfarenhet som forskare

Frågor om värdighet, välmående och att varje dag leva med frånvaron av välmående, är inga nya frågor för forskare och sjuksköterskor som Kathleen Galvin. När hon i februari 2022 utnämndes till hedersdoktor inom området Människan i vården vid Högskolan i Borås, var det 24 år sedan hon försvarade sin doktorsavhandling om sjuksköterskeledda interventioner vid akutsjukhus, och 20 år sedan den första kontakten med forskarkollegor vid Högskolan i Borås.

De första uppdragen, minns hon, handlade om att stödja dåvarande Sektionen för vårdvetenskap i arbetet med internationalisering, större forskningsansökningar och ansökningar för livsvärldsforskning i undervisningen. Under de tidiga åren samarbetade hon mycket med Margaretha Ekebergh och Karin Dahlberg, professorer i vårdvetenskap. Mellan 2013 och 2020 var hon gästprofessor vid Högskolan i Borås, och samarbetet har fortsatt sedan dess.

– Vi använder livsvärldsperspektivet* som ett angreppssätt och metod för att skapa ny kunskap inom omvårdnad, vilket är relevant inom all hälso- och sjukvård, men inom projektet INNOVATEDIGNITY särskilt för äldre människor. Den unika delen med det här perspektivet är att det ger en fördjupad förståelse för äldre människors liv, och har rötter i kontinentala filosofiska traditioner, säger Kathleen Galvin.

Stolt över samarbetet med Högskolan i Borås

Forskarkollegor beskriver Kathleen Galvins stora engagemang för att utveckla och lyfta fram vikten av existentiella frågor inom olika vårdformer, för att fördjupa det inom vårdvetenskap så viktiga patientperspektivet. Hon har en omfattande forskning och vetenskaplig produktion inom områden som sträcker sig över tillämpad vårdforskning, hälsa och välbefinnande, patienters delaktighet och involvering i forskning, för att nämna några områden. Hon har framför allt bedrivit kvalitativ forskning om personers upplevelser av skilda tillstånd. På frågan vad hon är mest stolt över under sin karriär, nämner hon först och främst de 27 doktorander som hon under många år har handlett och med vilka hon har hållit kontakten.

En annan viktig aspekt av hennes karriär är det givande samarbetet med Karin Dahlberg, Margaretha Ekebergh och Les Todres.

– Vi strävade efter att utveckla livsvärldsforskningen, och den finansiering som vi sedan dess har fått är ett erkännande för metodens avgörande betydelse. Jag är också väldigt stolt över de övriga samarbetena med många kollegor vid Högskolan i Borås.

Under tiden vid Högskolan i Borås bidrog Kathleen Galvin till att stärka den vårdvetenskapliga forskningen, forskarutbildningen och det internationella nätverket och samarbetet mellan forskare. Hon har varit delaktig i forskningsprojekt, seminarier och som föreläsare i vårdutbildningar, där hon stimulerat till lärande och utveckling bland både forskare, lärare och studenter. Hon har också varit en tillgång för forskarutbildningen och ett uppskattat stöd för doktorander, en inspiratör och kunskapskälla.

Öppen föreläsning 20 april

Hedersdoktoratet är ett sätt för högskolan att tacka och hedra Kathleen Galvin för hennes insatser. 20 april håller hon en öppen föreläsning med titeln Why caring needs the existential: Well-being, ill-being and the lifeworld på plats på Högskolan i Borås, och 22 april promoveras hon som hedersdoktor vid Akademisk högtid.

– Jag är väldigt stolt över den här utmärkelsen, och jag ser väldigt mycket fram emot att komma till Borås i april, avslutar Kathleen Galvin.

Kathleen Galvin
Kathleen Galvin tog sin sjuksköterskeexamen vid University of Ulster, Nordirland. Hon arbetade först inom akutsjukvård och med vård av äldre, innan hon gick vidare till att undervisa vid University of Brighton, University of Hull och Bournemouth University. Vid sidan av arbetet med sin doktorsavhandling, som hon försvarade vid University of Manchester 1997, arbetade hon kliniskt. I sin avhandling undersökte hon interventioner ledda av sjuksköterskor, som ett led i hälsofrämjande arbete vid akutsjukhus. Kathleen Galvin har ett stort internationellt nätverk och ingår i partnerskap med kollegor i Kanada, Australien och Skandinavien. 2003 valdes hon in som ”International Leader in Nursing ”, av Zeta Omega Chapter, Honor Society of Nursing (Sigma), New York.

 

* Reflekterande Livsvärldsforskning (Reflective Lifeworld Research, RLR) av forskarna Karin Dahlberg, Helena Dahlberg och Maria Nyström under början av 2000-talet.

Läs mer

Projektet INNOVATEDIGNITY

Läs mer om forskningsområdet Människan i vården