Högskolans fristående kurser står på tur att utvärderas

Vy över Akademiplatsen

Utvärderingen är ett led i den utvärdering av utbildning som ges vid högskolan inom ramen för en 6-årscykel. Prorektor Kim Bolton kommenterar:

– Det är viktigt att högskolan kontinuerligt säkerställer och utvecklar kvalitet i all sin utbildning. För att underlätta detta har vi ett kvalitetssystem där, bland annat, utbildning utvärderas av ämneskunniga bedömargrupper (så kallad peer-review) i en sexårs cykel. Högskolans utbildningsprogram har utvärderats under de första fem åren av denna cykel, och nu utvärderas även våra fristående kurser.

Totalt 22 kurser aktuella

Ett urval, totalt 22, av högskolans fristående kurser som inte ingår i program och kurser som ges som uppdragsutbildning är föremål för utvärderingen som inleds i september 2022 och ska vara klar i juni 2023. Urvalet har gjorts i samråd med högskolans akademier utgående från de indikatorer som anges i handläggningsordningen för utvärdering av fristående kurs.

Granskningen kommer i första hand att baseras på de skriftliga underlag som kommer in från högskolans akademier och vid behov kompletteras med intervjuer. Bedömargruppen kommer därefter att sammanställa en rapport med generella styrkor och svagheter. Utgående från granskningen kommer varje akademi att ta fram en handlingsplan för hela sitt utbud av fristående kurser. Handlingsplanerna beslutas därefter av berörda nämnder, för att sedan följas upp efter ett år.

Granskningen genomförs av en bedömargrupp bestående av:

  • En professor vid högskolan som inte får vara involverad i någon av de kurser som utvärderas. Denna person utses av rektor till bedömargruppens ordförande.
  • En representant per utbildningsutskott, samt en representant från nämnden för konstnärlig forskning och utbildning (KFU). Representanterna behöver inte vara experter i någon av de kurser som utvärderas.
  • En representant från Studentkåren i Borås.
  • En handläggare/sekreterare.

Syftet med utvärderingen är att utveckla högskolans paket av fristående kurser, vilka är cirka 250 i antal.

Läs mer

Enligt ”Handläggningsordning för utvärdering och utveckling av utbildning vid Högskolan i Borås” (dnr 286-19) samt ”Utvärderingscykel och regler gällande lokala utvärderingar av utbildning vid Högskolan i Borås” (dnr 135-17) ska alla högskolans miljöer och utbildningar utvärderas under en period av sex år.

Högskolans system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning är sedan tidigare godkänt av Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Läs en tidigare nyhet från augusti 2021: Högskolans kvalitetssystem för utbildning har blivit godkänt