Tidig upptäckt av stroke inom ambulanssjukvården ger minskad dödlighet

Re:sommar! Under sommaren återpublicerar vi ett urval av nyheter från våren. Den här nyheten publicerades på hb.se första gången 2022-05-16.

För patienter där ambulanspersonalen har identifierat stroke förkortas tiden radikalt från larm till att patienten får komma till en strokeenhet, och till att patienten får en datortomografi-undersökning. För patienter där stroke inte upptäckts av ambulanspersonalen ökar dödligheten med 66 procent. Studien visar också att ambulanspersonalen upptäcker stroke i 80 procent av fallen.

– I studien ser vi att ambulanspersonalen är skicklig på att identifiera stroke. Den visar också hur viktig ambulanspersonalens bedömning är för att dessa patienter ska få rätt vård i rätt tid och därmed har större chans att överleva. Det är därför väldigt glädjande att så många strokefall upptäcks av ambulanspersonalen, säger Johan Herlitz, professor i prehospital akutsjukvård och en av författarna till studien.

I studien ingick 5467 strokepatienter på sex strokeenheter i Västra Götaland under perioden 1 januari 2013 till 31 december 2015. Den jämförde strokepatienter där ambulanspersonalen upptäckt stroke med strokepatienter där ambulanspersonalen inte gjort det.

Stora tidsvinster inom vården

Enligt studien förkortas tiden från larm till att patienterna får komma till en strokeenhet med 556 minuter (över 9 timmar) om ambulanspersonalen upptäcker stroke och tiden från larm till att patienterna får en preliminär datortomografirapport förkortas med 219 minuter (nästan 4 timmar).

– Det är stora tidsvinster och för vården av dessa patienter är tid helt avgörande, eftersom behandling måste ges inom en viss tidsrymd för att vara verkningsfull, säger Johan Herlitz.

Han berättar att strokepatienter på 70- och 80-talen ofta sågs som hopplösa fall inom vården. I dag, med nya och bättre behandlingsmetoder, har pendeln svängt helt och hållet. Strokepatienter har hög prioritet och tillhör en av de patientgrupper som får ”snabbspår” till behandling på sjukhus. Det innebär att en patient som identifieras med stroke skickas direkt till en strokeenhet för behandling.

Tidsvinsterna på sjukhus beror till stor del på att ambulanspersonalen kommunicerar redan på plats i ambulansen med sjukhuset, så att sjukhuset kan koordinera och snabbt lotsa till rätt vårdenhet.

– Den här artikeln visar att det är viktigt att ambulanspersonalen ställer en preliminär diagnos. Jag hoppas att resultaten av studien kommer ambulanspersonalen till del, eftersom det är en viktig positiv feedback till dem. Dessutom hoppas jag att vi i framtiden kan korta tiderna på sjukhus ännu mer, avslutar Johan Herlitz.

Läs mer

Länk till studien:
Prehospital recognition of stroke is associated with a lower risk of death

Johan Herlitz forskarprofil:

Johan Herlitz