Nytt system ska lotsa högskolan rätt

Syftet med att införa det nya ledningsstödssystemet är att skapa förutsättningar för att underlätta och ge stöd i planering och uppföljning av verksamhet och framtagande av beslutsunderlag. I fokus för projektet är införandet av systemet i stort samt de två modulerna Målstyrning samt Indikatorer för måluppfyllelse. Under införandeprocessen som nu påbörjats ska formen och strukturen för hur systemet ska användas internt på högskolan sättas.

– Införandet av de två modulerna ska hjälpa oss att få till ett systematiskt arbetssätt för planering och uppföljning av verksamheten i relation till högskolans övergripande mål och strategier. Modulerna hanterar verksamhetsplaner, handlingsplaner, med mera, och rör alla delar av organisationen på alla nivåer, berättar Anna-Karin Josefsson som är projektledare för införandet.

– Förhoppningen är att Lots ska öka kvaliteten i verksamhetsstyrningen och erbjuda ett förbättrat och enhetligt stöd till chefer och medarbetare, samt ge stöd inför interna såväl som externa granskningar av vår verksamhet.

Det nya systemet är inte helt obekant på högskolan, då avdelningen Ekonomi redan påbörjat införandet av modulerna Stöd till projekt och Ekonomiuppföljning. Framöver kan fler moduler i systemet också bli aktuella.

Lots införs under våren 2023. Mer information kommer löpande till berörda grupper.

Fakta: Högskolan har genom avrop införskaffat systemet Hypergene. Det är beslutat att systemet vid högskolan ska heta Lots, vilket står för Högskolan i Borås system för ledningsstöd och transparens. Projektledare för införandet är Anna-Karin Josefsson, handläggare vid Rektors stab. I projektorganisationen finns representanter från såväl akademier som Verksamhetsstöd. Förutom själva införandet ska det i projektet också tas fram underlag för organisation för förvaltning av Lots.

Mer information

För mer information om Lots samt införandeprojektet, kontakta Anna-Karin Josefsson