AI och mänsklig intelligens tillsammans utgör bäst grund för att fatta beslut

Utvecklingen av artificiell intelligens, AI, har förändrat handeln på flera sätt. Inom handeln läggs stora resurser på att reducera returhantering. Ökande satsningar på mobilapplikationer och avancerade dataanalyser används i större utsträckning för att förstå kunders beteende. Den enorma tillgången till data har lett till att många företag intresserar sig alltmer för avancerad dataanalys och maskininlärning som automatiskt kan generera förutsägelser i syfte att stödja beslutsfattande.

– AI har påverkat handelns möjligheter att växa och vara konkurrenskraftig. Men flera företag har insett att AI-baserade förutsägelser inte alltid är användbara, det finns en övertro på dem, säger Stefan Cronholm, professor i informationsteknologi.

Flera forskningsrapporter framhåller också risken att anställdas kunskaper, kompetenser och erfarenheter förbises. Det kan handla om kognitiva förmågor till logiska resonemang, abstraktionsförmåga eller tyst kunskap som inte finns representerat i databaser, eller om kontexter, intuition, yrkeserfarenheter och kultur. I de avseendena är människors förmågor många gånger överlägsna maskiner.

Har utvecklat en prototyp för beslutsstödsystem

Syftet med projektet har varit att utveckla designkunskap som stödjer utvecklingen av beslutsstödsystem där AI och mänsklig intelligens har integrerats. En prototyp för ett digitalt beslutsstödsystem och designprinciper har nu utvecklats.

– Vi har begränsat oss till att undersöka hur mänsklig intelligens och AI kan integreras vid hantering av returer inom handeln. Vi kallar prototypen för ett hybridsystem och dess syfte är att vara ett stöd för förbättring av returhantering, till exempel vid analyser av returer som är överrepresenterade, analyser av transporter i relation till koldioxidutsläpp och analyser av mer returbenägna samhällsgrupper, förklarar Stefan Cronholm.

Både beslutsstödsystemet och designprinciperna har utvecklat utifrån teoretiska insikter och empiriska utvärderingar.

Efter att ha prövat prototypen i ett antal företag inom handeln konstaterades att den bidrar till beslutsunderlag som är bättre än vad människor eller AI kan ta fram var för sig.

– Designprinciperna i projektet bygger på ett case om returhantering inom ett färre antal företag, men det finns inga hinder i att de kan tillämpas i andra sammanhang, avslutar Stefan Cronholm.

Läs mer

Om projektet Digitala hybridsystem för innovation 

Projektet genomfördes under perioden 2019–2021 och finansierades av Handelsrådet.

Om forskningsområdet Handel och IT