Digitala hybridsystem för innovation

Digitala hybridsystem för innovation

Digitalisering är den starkaste transformativa kraften i dagens samhälle och den leder till att enorma mängder data i handelsnäringen tillgängliggörs. En konsekvens av den snabba tillväxten av data är att möjligheterna för innovation förbättras vilket i sin tur leder till att behovet av nya innovationssystem som stödjer en data-driven beslutsprocess ökar. Marknadens befintliga datadrivna innovationssystem har emellertid ofta utvecklats utifrån ett strikt tekniskt perspektiv och inte utifrån ett organisatoriskt perspektiv där människors expertkunskap och kompetens har varit i förgrunden. Flera forskningsstudier visar på risker med att enbart förlita sig på digital teknik och dess komplexa algoritmer. Dessa studier pekar istället på vikten av att människors erfarenheter och kognitiva förmågor i större utsträckning tas tillvara.

För att förbättra innovationsförmågan och dess associerade beslutsaktiviteter behöver framtida innovationssystem utvecklas utifrån kunskap som kombinerar digital teknik med människors erfarenhetsbaserade kunskap och kognitiva processer. Vi kallar denna kombination för hybridsystem. Ett hybridsystem definieras som en specifik subklass av innovationssystem och kombinerar artificiell intelligens (AI) med människors kunskap, förmågor, och erfarenheter i syfte att skapa värdefulla innovationer. Projektet utmanar således traditionella innovationsmodeller och perspektiv.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa bättre möjligheter för handelsnäringen i Sverige att öka sin konkurrensförmåga genom ny kunskap som beskriver hur hybridsystem kan stödja en data-driven innovationsprocess och de olika beslut som behöver fattas under arbetet.

Projektets mål är att leverera tre resultat som skall främja både forskningssamhället och handelsnäringen och bidra till ett uppfyllt projektsyfte. Det första resultatet utgörs av designprinciper som syftar till att ta fram rekommendationer för hur hybridsystem som kombinerar automatiskt utförda analyser av data med människors kunskap och förmågor kan utvecklas. Det andra resultatet är en prototyp som syftar till att utgöra ett enkelt exempel på ett hybridsystem. Prototypen kommer att innehålla viss funktionalitet som kan användas av handelsnäringen och som tillsammans med designprinciperna utgör en grund för utveckling av fullskaligt hybridsystem. Det tredje resultatet utgörs av en designteori avseende hybridsystem för bättre innovationsförmåga.