Årsredovisningen för 2021 visar en stark och attraktiv högskola

Under mötet den 16 februari fastslog högskolans styrelse årsredovisningen 2021.

– För den som vill lära känna högskolan lite närmare ger årsredovisningen en bra möjlighet. Här finns all den viktigaste informationen om förra året samlat i ett dokument. Den visar även högskolans positiva utveckling vilket ger extra trevlig läsning, säger Mats Tinnsten, rektor.

I årsredovisningen finns information om högskolans samlade verksamhet för året 2021.

– Vi har satt fokus i årsredovisningen på hur högskolan rör sig mot att uppfylla de två målen: det attraktiva lärosätet samt kompletta akademiska miljöer 2.0, berättar Magnus Bergenholtz, controller vid rektors stab.

Nöjda studenter och medarbetare

År 2021 var söktrycket till våra utbildningar fortsatt högt och undersökningar visar att studenterna var nöjda med sin utbildning och dessutom attraktiva på arbetsmarknaden. Medarbetarna upplevde att det sociala klimatet är bra och att högskolan är en attraktiv arbetsplats. Av årsredovisningen framgår även att antalet medarbetare ökade under året och att högskolan hade kompetens för att bedriva verksamheten och nå regeringens mål för högskolan. Men det har funnits utmaningar med att behålla och rekrytera efterfrågad kompetens inom lärar- och vårdutbildningarna, trots detta följde högskolan examensmålen för både lärar- och vårdutbildningarna.

Hög kvalitet på forskningen

När det gäller målet om kompletta akademiska miljöer visar årsredovisningen att högskolan har kapacitet och förmåga att bedriva forskarutbildning inom samtliga fem områden där högskolan har tillstånd att examinera på forskarnivå. Årsredovisningen visar även att högskolan utifrån regeringens indikatorer för att redovisa resultat bedriver en utbildning och forskning av hög kvalitet. Till exempel är Högskolan i Borås ett av de lärosäten i Sverige som beviljats mest finansiering från det tunga finansieringsprogrammet Horisont 2020.

Under året disputerade 16 doktorander vid högskolan och ytterligare tre av våra doktorander lade fram sin avhandling vid partnerlärosäten. Under 2021 ökade även andelen vetenskapligt granskade publikationer.

Jämställdhet i fokus

Att ta ansvar för framtida utmaningar och målen i Agenda 2030 är en självklarhet för det attraktiva lärosätet. Jämställdhet och jämlikhet är några av dessa mål. Högskolan har under året blivit certifierad enligt HR Excellence in Research Award, en certifiering från Europeiska kommissionen. Det innebär att det även ställs krav därifrån på jämställdhet och lika villkor när det gäller arbetsmiljön för våra forskare. Högskolan utsågs även för andra året i rad till bästa lärosäte i Nyckeltalsinstitutet undersökning av bästa jämställdhetsindex inom universitet och högskolor (JÄMIX). Utmärkelsen till trots, har högskolan fortfarande ett antal utmaningar och arbetet med att uppnå en mer jämställd verksamhet har fortsatt under året.

Samverkan med över 300 företag och organisationer

Att ge våra studenter och medarbetare ett globalt perspektiv är viktigt för att högskolan ska upplevas som attraktiv. På grund av coronapandemin minskade dock antalet in- och utresande studenter. Detta samtidigt som digitala möten, konferenser och utbildning ersatte resor i tjänsten och bidrog till ett mer hållbart resande. Det attraktiva lärosätet bedriver även sin verksamhet tillsammans med externa parter. Av årsredovisningen framgår att högskolan haft utbyte med över 300 företag och organisationer.

Högskolans utbildning fortsätter att växa

Söktrycket var högt under 2020 och bidrog till att både antalet programutbildningar och fristående kurser ökade, det gjorde även antalet examina. Ökningen innebar att Högskolan i Borås nådde takbeloppet och målen för regeringens kompetenssatsningar. Utbyggnaden av polisutbildningen fortsatte. Dessutom hade högskolan en hög andel studenter på avancerad nivå.

Gott ekonomiskt läge

Även ekonomiskt har det gått bra för högskolan då takbeloppet, basanslagen och balanserade medel ökade. Resultatet uppgick till 47,8 miljoner kronor och myndighetskapitalet ökade till 13 % vilket är inom det intervall på 10-14 % som styrelsen beslutat om.

Andra dokument som fastslogs vid mötet var högskolans budget för 2022 samt budgetunderlaget för 2023–2025.

Läs årsredovisningen

Du hittar årsredovisningen på webben 

Den går också att beställa i tryckt form genom att kontakta kommunkation@hb.se