HU-diplomeringen av kurser ersätts med ett integrerat arbetssätt

– Diplomeringen har varit ett bra verktyg för att få in hållbar utveckling i kurser, men den har legat som ett extra system, utanför de ordinarie ansvarsområden som finns i organisationen. Nu är meningen att arbetet att integrera hållbar utveckling, liksom högskolans övriga dimensioner, samverkan och internationalisering, ska ske inom ordinarie verksamhet, förklarar Nils Lindh, handläggare för hållbar utveckling.

Att ersätta diplomeringen med ett mer heltäckande och systematiskt arbetssätt har varit ett önskemål från högskolans nämnder, Forsknings och utbildningsnämnden (FoU) och Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning (KFU), samt högskolans ledning.

 – Högskolan har ett godkänt system for kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning som bland annat utvärderar hur hållbar utveckling integreras under hela utbildningen. Detta innebär att progression är viktigt. Högskolan har därmed fördjupat arbetet från att diplomera enstaka kurser till att utveckla hela program, kommenterar Kim Bolton, prorektor.

Läs mer

I rektorsbeslutet från november 2021 om nya mål för kvalitetsdimensionen hållbar utveckling (dnr 647-20) står det: Hållbar utveckling är ett prioriterat område som ska genomsyra högskolans utbildningar för att bidra till att studenter ska kunna medverka i byggandet av ett hållbart samhälle. Genom de nya målen tydliggörs att ansvar för integrering av hållbar utveckling inom utbildningen ligger på akademierna och deras ledningar. Därmed bedöms att förfarandet med hållbarhetsdiplomering av kurser kan avvecklas vid lärosätet.

Beslutet för avvecklingen av hållbarhetsdiplomeringen finns i diariet: Dnr 031-22

Läs mer om högskolans mål för dimensionerna hållbar utveckling, internationalisering och samverkan