Nöjda studenter och gott renommé i 2021 års Studentbarometer

Studentbarometern är den tolfte genomförda sedan 2010. Syftet med barometern är att redovisa studenternas upplevelser av sina studier vid lärosätet.

Peter Sigrén, universitetsadjunkt, som har analyserat och sammanställt barometern, berättar:

– Det som har tillkommit i årets undersökning är att högskolans polisutbildning mäts för första gången och den visar på mycket nöjda studenter inom Akademin för polisiärt arbete. Sett till ett totalt Nöjd Student Index (NSI) för hela högskolan, ligger resultatet i paritet med föregående års undersökning. Ett indexmått på 82 av 100 får ses som godkänt. Högskolans renommé är fortsatt högt bland studenterna.

Högskolans bibliotek uppvisar höga värden för sitt kundnöjdhetsindex som bland annat omfattar det bemötande och den hjälp studenter får på högskolans bibliotek.

Förbättringsområden

För området hållbar utveckling, ett av flera prioriterade områden, visar resultaten på att studenterna anser att social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet är viktigt i samhällsdiskussionen, men att det diskuteras i allt för liten utsträckning inom utbildningen. Ett annat prioriterat område är lika villkor som omfattar olika typer av diskriminering och där visar resultaten på en minskning av NSI mot föregående års studie. Ett annat område som kan utvecklas mer enligt undersökningen är studentinflytandet.

Om Studentbarometern

Studentbarometern utförs årligen sedan 2010 på uppdrag av rektor. Den går ut till cirka 9 600 studenter med en svarsfrekvens 2021 på cirka 1 200 studenter. Den utgörs av två separata enkäter där den ena mäter kvalitetsaspekter på utbildningen och den andra enkäten mäter högskolans prioriterade områden.  NSI är ett sammanvägt index av 34 enskilda frågeställningar som berör utbildningskvalitet. Övrigt områden som redovisas är hur lärosätet arbetar med områden som hållbar utveckling, lika villkor, biblioteksverksamhet, studenthälsan samt den verksamhet som Studentkåren i Borås bedriver.

Syftet med Studentbarometern är att ge akademierna och dess institutioner en möjlighet till att förbättra program, kurser och till viss del studenternas arbetsmiljö.

Läs mer

Studentbarometern 2021 (pdf)