Nya arbetsmiljömål för högskolan

Exteriörbild, campus.

Under hösten 2021 har arbetsgruppen för arbetsmiljömålen med representanter från facken, skyddsombud, studerandeskyddsombud och arbetsgivare arbetat fram nya och tydligare högskoleövergripande arbetsmiljömål för högskolan. De nya arbetsmiljömålen gäller perioden 2022–2024 och beslutades 20 december av rektor Mats Tinnsten.

HR-chef Marie Granberg Klasson har lett arbetet med att ta fram arbetsmiljömålen. Hon förklarar:

– Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Tydliga arbetsmiljömål ger högskolan en inriktning om hur vi ska arbeta för att ytterligare förbättra vår arbetsmiljö. Syftet är att göra arbetsmiljöarbetet till en naturlig del av den dagliga verksamheten. En del i detta arbete är att sätta upp arbetsmiljömål för verksamheten.

– En god arbetsmiljö är en förutsättning för att rekrytera och behålla våra medarbetare och stärka högskolan som arbetsplats. Det spiller i sin tur över på våra studenter som då också får en god studiemiljö.

Två prioriterade mål

De förnyade arbetsmiljömålen omfattar hela högskolan och dess chefer, medarbetare och studenter, och beskriver de mål och delmål som ska prioriteras under den angivna perioden för att skapa en god arbetsmiljö och för att förhindra ohälsa och arbetsplatsolyckor.

Under 2022–2024 kommer högskolan att särskilt prioritera två mål: 

  • att högskolan ska uppfylla arbetsmiljölagens krav vad gäller systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • att medarbetare och studenter vid högskolan ska uppleva att man har en god organisatorisk och social arbets- och studiemiljö.

Under varje mål finns delmål med verktyg och aktiviteter som ska bidra till att huvudmålen uppnås. Bland annat finns SAM-årshjulet (årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet) som stöd för högskolans verksamheter. I årshjulet finns planerade aktiviteter och utbildningar med inriktning på att ytterligare förbättra arbetsmiljöerna på högskolan.

– SAM-årshjulet är ett viktigt verktyg som är framtaget på central nivå för att stötta verksamheterna, så att de aktivt kan arbeta med arbetsmiljön. Den ska vara en stående punkt på varje enhets arbetsmiljöträffar och även i ledningsråden, berättar HR-chef Marie Granberg Klasson.

Studenternas studiemiljö

Nytt för perioden 2022–2024 är att högskolan har valt att lägga mer fokus på studenternas studiemiljö än tidigare år. Det görs bland annat genom att skapa en högskolegemensam introduktion för nya studenter vid varje terminsstart, enklare digitala utbildningar och självinstruerande informationssidor på hemsidan. Aktiviteter som väver in studenternas studiemiljö i arbetsmiljömålen har också planerats in i SAM-årshjulet.

Läs mer

Läs mer om högskolans arbetsmiljöarbete

Läs mer om de högskolegemensamma arbetsmiljömålen för perioden 2022–2024