”Mycket god kvalitet” – forskarutbildningen inom Resursåtervinning har granskats

All utbildning vid Högskolan i Borås granskas enligt en sexårig cykel, som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. I maj var det dags för forskarutbildningen inom Resursåtervinning. Utbildningen startade 2011 och har sedan dess examinerat ett 30-tal doktorander. Det är en internationell miljö, skriver granskningsgruppen*, där vissa forskargrupper är världsledande inom sitt fält.

Många publiceringar

Bedömningen är att utbildningen håller en god kvalitet med djup och bredd, samt god kvalitet i de olika stödstrukturer som ska underlätta doktorandernas väg till disputation. Ett annat sätt att mäta kvaliteten är antalet vetenskapliga publiceringar och citeringar i högt rankade tidskrifter. Även här bedöms forskarutbildningen vara framgångsrik, och särskilt inriktningen bioteknik beskrivs ha ”exceptionellt god” kvalitet. Här finns nämligen ett mycket stort antal citeringar i topprankade tidskrifter och doktoranderna har publicerat betydligt fler artiklar än vad som är brukligt.

– Det är många faktorer som har påverkat framgången för bioteknik-inriktningen. Vi har skapat en forskningsmiljö och en bra struktur inom gruppen och även satsat stort för att utveckla och förvalta båda nationella och internationella nätverk och vara synliga inom olika forum. Vi har dessutom reviderat strategier och forskningsämnet flera gånger. Vi har anpassat vår forskning till samhällets behov för att kunna vara i fronten inom vårt ämne, säger Mohammad Taherzadeh, som leder forskargruppen Bioteknik.

Bra stöd av handledare

Vidare i rapporten beskrivs hur kurserna överlag håller en hög kvalitet och att doktoranderna vittnar om en hög tillgänglighet till sina handledare. Det finns alltså många anledningar för kollegiet som arbetar med eller stöttar forskarutbildningen att vara riktigt nöjda.

I rapporten listas även utvecklingsområden och förslag på förbättringar, som att samverkan med näringslivet kan utvecklas. Det finns en jämn fördelning mellan män och kvinnor bland doktoranderna, men representationen av kvinnliga professorer kan bli högre. Granskningsgruppen har också gett förslag på utveckling inom olika kurser.

Studierektor Tomas Wahnström säger sammanfattningsvis att återkommande granskning är mycket viktig för utvecklingen av forskarutbildningen.

– Rapporten bekräftar att det hårda arbete som genomförts med att utveckla forskningsverksamheten och forskarutbildningen, inklusive forskarutbildningens stödstrukturer, har gett mycket goda resultat. Några av utvecklingsområdena har vi identifierat tidigare och dem arbetar vi med. Några andra områden ska vi nu börja titta vidare på.


* I granskningsgruppen ingick
Berit Lindahl (ordförande, professor, Högskolan i Borås/Lunds universitet)
Hanna Kantola (sekreterare, forskarutbildningssamordnare vid HB)
Bengt Andersson (sakkunnig, senior professor, Chalmers)
Marianne Thomsen (sakkunnig, professor, Köpenhamn Universitet)
Tomas Hjertberg (professionsrepresentant, teknisk konsult Borealis)
Gustaf Nelhans (Universitetslektor, Högskolan i Borås)
Ingela Hellsten (verksamhetsstödsrepresentant, Högskolan i Borås)

Läs mer

Läs mer om forskarutbildningen inom Resursåtervinning
Läs mer om forskningsområdet Resursåtervinning och Swedish Centre for Resource Recovery