Nytt projekt undersöker beslut om placeringar av barn och unga

Barn med nalle

Vad studerar du i projektet?

– Jag studerar hur socialsekreterare och första linjens chefer i Sjuhäradskommunerna hanterar ökande antal orosanmälningar och allt komplexare ärenden och vad det innebär för beslut kring placeringar av barn och unga. Datainsamlingen har just inletts och jag är ute och observerar och intervjuar socialsekreterare och chefer och samlar in diverse dokument. Datainsamlingen pågår fram till och med oktober.

Vilka resultat har du kommit fram till hittills?

– Från den påbörjade litteraturöversikten har jag kunnat konstatera att både forskning och myndighetsstatistik visar på en trend, där både orosanmälningar och antal barn med barnavårdsinsats ökar kontinuerligt sedan ett par decennier. Däremot skiljer sig förklaringarna till denna utveckling åt.

–  Medan exempelvis Socialstyrelsen betonar ökad kunskap om anmälningsskyldighet och förbättrade rutiner i Socialtjänsten, menar bland annat forskare vid Stockholms universitet att det är nedmonteringar i det universella välfärdssystemet som skapar ökat tryck på välfärdsinstitutioner i det yttersta skyddsnätet som exempelvis Individ- och familjeomsorgen.

Hur kan resultaten användas i kommunerna?

– Kommunerna kommer att kunna använda underlaget för att diskutera gemensamma strategier och samverkan när det gäller både öppenvårdsinsatser och placeringar av barn och unga.

Läs tidigare intervju med Teres Hjärpe