Stora vinster att göra – när offentlig upphandling används strategiskt

Tore Johansson har studerat hur offentliga aktörer och deras livsmedelsleverantörer arbetar för att nå sina respektive mål, vid inköp och försäljning av varor och tjänster.

– Jag förväntade mig att strukturen för offentlig upphandling skulle resultera i likvärdiga resultat oavsett ett explicit eller implicit användande. Däremot har jag sett hur verksamheter som hade ett medvetet och integrerat arbetssätt med interna och externa aktörer, fick tydliga styreffekter vid offentlig upphandling, säger Tore Johansson och ger exempel:

– Det kunde handla om att inhämta information internt likväl som externt för att uppnå verksamhetsmål, som att främja små och lokala leverantörer eller vinna upphandlingar.

Små förändringar får stor betydelse

Offentlig upphandling som strategiverktyg kan användas av både offentliga köpare och deras leverantörer som ett verktyg för att nå verksamhetsmål och skapa goda affärer. Enbart i Sverige inbegriper offentlig upphandling över 800 miljarder kronor, varför även mindre förändringar kan få stor praktisk betydelse. Från både politiker och forskare har det funnits en uppmaning att betrakta offentlig upphandling från ett strategiskt perspektiv.

När offentlig upphandling används som ett strategiverktyg guidas köpare och säljare i arbetet med informationshantering och strategiproduktion. Strategifaktorer kan vara lagstiftning, anpassningsvilja till rådande marknadsförutsättningar och verksamhetsmål, men också spänningsfält av flera faktorer.


Vad hoppas du att dina resultat kan leda till?

– Resultatet från studien visar hur offentlig upphandling som strategiverktyg fungerar, vilket skapar förutsättningar för verksamheterna att förstå när och hur offentlig upphandling som strategiverktyg är lämplig att tillämpa. De får hjälp att betrakta sin verksamhet ur ett strategiskt perspektiv och att realisera sina verksamhetsmål, säger Tore Johansson.Tore Johansson är ekonomie doktor i företagsekonomi. Han försvarade sin doktorsavhandling Spänning i offentlig upphandling – om användande av ett strategiverktyg 10 juni 2022 vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. Tore Johansson undervisar i företagsekonomi vid Högskolan i Borås, där han även är verksam som controller.

Läs avhandlingen Spänning i offentlig upphandling – om användande av ett strategiverktyg 

 

Om offentlig upphandling
När offentlig sektor köper varor, tjänster eller byggentreprenader sker det oftast genom en offentlig upphandling. Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska se till att offentliga inköp öppnas för konkurrens och att offentliga medel används så effektivt som möjligt. Den offentliga upphandlingen regleras bland annat av lagen om offentlig upphandling (LOU).
Källa: Konkurrensverket.se

Läs mer och kontakt

Tore Johanssons forskarprofil