Bibliotekarien – ett stöd i forskningsprocessen

Pieta Eklund i högskolans bibliotek.

På senare år har uppgiften att tillgängliggöra information vuxit. Forskningsdata kan göras öppet tillgänglig och publiceringar i vetenskapliga tidskrifter har fått större vikt, i och med att publiceringar delvis styr vilka belopp som ges till fortsatt forskning. En konsekvens av det har varit att oseriösa tidskrifter blivit fler, vilket bibliotekarierna kan hjälpa forskarna att identifiera. Det är några av faktorerna bakom att universitetsbiblioteken, som traditionellt mest riktat sig till studenter, nu börjat arbeta allt mer med forskarstöd.

Pieta Eklund började sin forskarutbildning 2014, efter att ha arbetat som bibliotekarie vid Högskolan i Borås i fyra år. I arbetet med sin doktorsavhandling har hon studerat forskarstödet vid ett universitetsbibliotek med tre fakultetsbibliotek. Syftet har varit att bidra med kunskap och fördjupad förståelse om den förhandling eller dragkamp som hela tiden sker om bibliotekariens professionella jurisdiktion, alltså vad som ligger i bibliotekariens arbete, roll och kompetensområde i relation till forskning. Resultatet visar vilka möjligheter och utmaningar som finns för att utveckla bibliotekstjänster för forskare.

– På 80-talet beskrevs relationen mellan olika professioner i termer av en fajt där de olika yrkesgrupperna förlorar eller vinner territorier. Det jag kunde se i mina intervjuer är att det snarare handlar om ett samarbete, i alla fall mellan bibliotekarier och forskare, säger Pieta Eklund.

Osäkerhet om varandras områden

Bibliotekarierna som intervjuas berättar om en viss osäkerhet professionerna emellan. Där bibliotekarierna ibland tvivlar på sin kompetens inom forskningen, och där forskarna inte heller vet vad bibliotekarierna skulle kunna bidra med.

– Det är omöjligt att kunna allt om varandras områden, och därför handlar det mer om att bibliotekarien kan pusha när den ser att den kan tillföra något, och bli indragen av forskaren när de behöver bibliotekariens kompetens. Min avhandling visar hur viktigt det är att man kommunicerar och marknadsför sin egen verksamhet, för att närma sig de andra professionerna, säger Pieta Eklund.

I avhandlingen nämns flera hinder och möjligheter för forskarstöd. Det handlar till exempel om att bibliotekarierna behöver blir inkluderade i forskningsprocessen. De fakultetsbibliotek som ingår i avhandlingen var exempelvis inte representerade i fakultetsledningen. Det innebar ett glapp i kommunikationen på ledningsnivå, vilket kan leda till att bibliotekets roll, stöd och fördelar, blir osynliga för forskare. Ett annat hinder var att bibliotekscheferna inte tydligt stöttade bibliotekarierna i deras arbete, till exempel genom att avsätta tid i medarbetarnas tjänster för att stötta forskarna. 

Osynligt arbete

En del av bibliotekariernas arbete är osynligt, Pieta Eklund ger ett exempel från den egna arbetsplatsen:

–  När en forskare får en träff på en publikation via Google Scholar, kan personen klicka sig vidare för att läsa artikeln i fulltext. Att det är möjligt beror på att vi på biblioteket har tillgängliggjort artikeln.

Sedan hon för 12 år sedan började som bibliotekarie upplever hon att rollen och forskarstödet har förändrats – och vuxit.
– Det kommer fler sökuppdrag och vi blir inbjudna till forskargrupper för att exempelvis diskutera hur de ska lyckas med sin publicering. Det händer mer nu och vi är flera som jobbar med forskarstöd, säger Pieta Eklund.

Hur skulle du beskriva bibliotekariernas ställning, utifrån din avhandling?
– Bibliotekariernas ställning förändras hela tiden, den är i konstant rörelse. Det finns möjlighet att utöka vår roll i forskningen, men det finns också begränsningar att göra det. Vi har många andra uppgifter och är också individer, alla är inte intresserade av att arbeta med forskarstöd.


Som disputerad – hur är det att komma tillbaka till ditt ”vanliga” jobb som bibliotekarie?
– Det känns ganska skönt, det blir kul att komma tillbaka till biblioteket och ha arbetskamrater att samarbeta med. Att skriva en avhandling kan vara ensamt arbete även om många bidrar till det. Många forskare har tyckt att det har varit roligt med en bibliotekarie som disputerar. Också spännande att undersöka hur vi på biblioteket kan dra nytta av att jag har disputerat. Tiden som doktorand har gett mig praktisk erfarenhet i att forska, exempelvis i hantering av forskningsdata. Nu inser jag hur komplicerat det faktiskt är. Innan kunde jag tänka att det kan väl inte vara så svårt, säger Pieta Eklund och skrattar.

Pieta Eklund disputerade 18 januari vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, med avhandlingen Academic Librarianship in Flux: The dynamics of negotiating Professional Jurisidiction. Handledare var Elena Maceviciute, professor i biblioteks- och informationsvetenskap. Bihandledare Nasrine Olson, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap.

Läs mer

Avhandlingen Academic Librarianship in Flux: The dynamics of negotiating Professional Jurisidiction

Pieta Eklunds forskarprofil

Mer forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap