Stort arbete pågår med att tillgänglighetsanpassa webben

– Vi har jobbat med att åtgärda problem med tillgänglighet på webben. Till hjälp har vi haft webbanalysverktyget SiteImprove som regelbundet scannar av våra sidor och bland annat triggar på olika typer av brister vad gäller tillgänglighet. Det kan vara länkar som är felaktigt formulerade, felaktigt uppsatta rubrikstrukturer på sidor och anpassningar av den kod som bygger upp ramverket för webbplatsen.

Varför är detta viktigt?

– Som myndighet måste vi uppfylla tillgänglighetsdirektivet. Webbredaktionen har tillgänglighet som en viktig del av sitt arbete och vi kravställer alltid för det vid ny- och vidareutveckling.

Digital tillgänglighet innebär att digitala lösningar utformas så att de kan användas av så många som möjligt oavsett funktionsförmåga. Funktionsförmågan kan variera och bero på funktionsvariation, men även andra faktorer kan inverka, exempelvis stress och i vilken situation man befinner sig.

Omkring 20 procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning, till exempel nedsatt syn eller rörelseförmåga. Dessa användare har inget val, ibland måste de exempelvis använda en offentlig webbplats för att utföra ett ärende. För dem kan en god tillgänglighet vara helt avgörande för att kunna ta del av information eller utföra ett ärende. En hög grad av digital tillgänglighet gynnar dessutom alla användare. Det som är nödvändigt för vissa användare är ofta nyttigt och användbart även för andra.

– Att digital offentlig service är tillgänglig är något alla användare kan dra nytta av. Tillgängliga webbplatser är ofta bättre för alla målgrupper, de är vanligtvis både snabbare och enklare att använda.

Vad har ni för utmaningar i detta arbete?

– Dessvärre har vi både haft en kodbas med rester från tidigare kod som gjort att vi haft en del brister i tillgänglighet och en hel del redaktionella fel som behövt åtgärdas.

– När vi fick en rapport från Tillsynsmyndighet är Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som gjort en övergripande granskning av tillgängligheten på hb.se, blev den en katalysator för oss att intensifiera tillgänglighetsarbetet för att hamna på en nivå där vi kan arbeta med punktinsatser för nytillkommande fel/brister i det dagliga arbetet på ett helt annat sätt.

Var och en som publicerar har ansvar

– Det är också flera som tänker att det är vi som webbspecialister som ansvarar för tillgänglighet på vår webbplats, men så är det inte. Vi har god kännedom om hur lagen ser ut, men det är den personen som tillhandahåller eller lägger till materialet på webbplatsen som ansvarar för att det är tillgängligt.

Hur långt har ni kommit?

– Vi har kommit en bra bit på vägen nu och fått bort alla kodfel och redaktionella fel som varit på en speciell nivå, utifrån en bestämd standard. Det innebär att vi nu kan arbeta strukturerat i det dagliga med att se till att vår webbplats är tillgänglig och uppfyller kraven.

När beräknas arbetet med att tillgänglighetsanpassa webben bli klart?

– Tillgänglighetsarbete blir aldrig klart utan är något vi, och alla andra, behöver ha med oss hela tiden i vårt arbete.

Hur påverkar tillgänglighetsanpassningen besökare respektive redaktörer på högskolans webb?

– Som besökare innebär det att du har större möjligheter att tillgodogöra dig innehållet på vår webbplats på ett bra sätt oavsett om du har en funktionsvariation, yttre omständigheter som påverkar ditt sätt att ta del av webbplatsen, eller inte.

– Som redaktör kan det hända att vi hör av oss till dig för att uppmärksamma dig på om vi sett något fel som är återkommande, så att det blir lättare för dig att göra rätt i framtiden. Du kanske också upptäcker att någon av oss (Ida eller Suss) varit inne och gjort en mindre justering av exempelvis rubriknivåer eller annat för att sidan ska bli korrekt tillgänglighetsmässigt.

Läs mer

Läs mer tillgänglighet på webben