De får SydVästenpriset för ett hållbart ledarskap inom välfärden

Sydvästenpriset illustration

Prisutdelning 16 november

Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås utlyser varje år ett pris för att uppmärksamma och premiera chefer inom Västra Götalands län som medvetet och engagerat verkar för ett långsiktigt, kvalitativt och strategiskt ledarskap.

Priset finansieras av Västra Götalandsregionen och består av diplom och en total prissumma om 50 000 kronor, som delas mellan pristagarna, samt en sydväst. En jury, bestående av representanter från offentlig och idéburen verksamhet, utser pristagare och priset delas ut på Högskolan i Borås 16 november. Prisutdelningen sker i samband med lunchseminariet ”Ledning och omställning i kris”.

Jenny Antonsson

Jenny Antonsson

Jenny Antonsson är chef över flera enheter med cirka 140 medarbetare och leder verksamheter i tätt samarbete med två teamledare som biträder henne. Inom hennes verksamhet finns enheter som operation, sterilcentralen, uppvakningsenheten och smärtbehandlingsenheten.

Vad är det du har gjort i din chefsroll?

 – Jag har skapat förutsättningar för ett hållbart ledarskap, där en av de stora utmaningarna är storleken på verksamheten. Vi har tillsammans drivit igenom en stor verksamhetsförändring och en omorganisation och vi har fått skapa nya strukturer, där samarbete och känsla av samhörighet i och emellan våra enheter har varit en av de viktigaste frågorna. Det är först tillsammans som vi kan förändra och förbättra och det är först tillsammans som vi är starka.

Hur blev resultatet?

– Allt är en pågående process som behöver hållas levande, men jag upplever att vi kommit en god bit på väg och att vi har skapat förutsättningar och samband som känns, ger avtryck och ger resultat i våra verksamheter. Jag upplever att våra medarbetare i större utsträckning känner samhörighet och att de vill vara delaktiga, att de vill ta ansvar för vår verksamhet och för våra patienter. Jag hoppas och tror att mina medarbetare likt mig är stolta över vår arbetsplats, över våra prestationer och vårt engagemang. Det som kan ses som en liten sak för mig, betyder ofta otroligt mycket för någon annan.

Vad har du för tips för att uppnå ett hållbart ledarskap?

 – Var modig och inkluderande! Ensam är aldrig stark. Skapa samarbeten både i och utanför din egen verksamhet. Våga agera och våga vara ärlig och transparant. Och när saker inte blir som det var tänkt, våga gör om! Var öppen och tillgänglig, men låt dig själv vara ledig när du är ledig. Skapa förutsättningar för återhämtning, både för dina medarbetare och för dig själv! Om du inte orkar, kommer ingen annan göra det heller. Tillsammans kan vi skapa goda förutsättningar för varandra, vårt uppdrag och för våra patienter.

Motivering

”För ett modigt ledarskap som utvecklat verksamheten till att bli en helhet som utgår från samarbete, både inom enheten och på hela sjukhuset, en verksamhetsutveckling som visar på resultat i form av ökad kapacitet och fler öppna operationssalar. Hon är en förebild och ett stöd för andra chefer och har förmåga att skapa tydliga mål i balans med arbetsmiljön, delegera ansvar och ge var och en möjlighet att växa.”

Maria Bilinski

Maria Bilinski är enhetschef på Klintesväng 2-8, ett vård- och omsorgsboende i Borås, där hon ansvarar för fyra avdelningar med somatisk- och demensinriktning med cirka 30 medarbetare och 36 boende.

Vad är det du har gjort i din chefsroll?

– När jag började på omsorgsboendet påbörjade jag ett förbättringsarbete inom demensvården och ett arbete med BPSD-registret, ett kvalitetsregister för demenssjuka. Det saknades en tydlig struktur, kontinuitet och ansvarstagande i personalgruppens arbetssätt. Jag hade en tydlig målbild som jag involverade medarbetarna i, och jag stärkte kontinuiteten i personalgruppen.

– Jag arbetade fram en struktur och ett arbetssätt tillsammans med medarbetarna och skapade ett nära samarbete med Hemsjukvårdsorganisationen, HSV, där bland annat sjuksköterska och rehab ingår. Genom detta har vi ökat våra kunskaper och arbetat ihop oss som ett team där alla har sin roll i arbetet samt höjt yrkesstoltheten och engagemanget. På så sätt har vi tillsammans skapat en trygg miljö och ökat välmående för våra boende. Det gemensamma strukturerade arbetet i aktuella kvalitetsregister såsom BPSD och palliativa registret har gett stor effekt.

Vad var utmaningen i detta?

– Det har varit många utmaningar, men en stor sådan var att under pandemin hålla fast vid vårt arbetssätt och inte tappa fokus på det vi vill åstadkomma.

Hur blev resultatet?

– Det blev vad vi strävade efter. Att vi har nått en konstaterad ökad kvalitet och att våra boende mår bättre. Våra resultat i BPSD registret är bland de bästa i Sverige och har varit över tid, vilket är ett kvitto på att vårt välstrukturerade arbetssätt leder till målet om ökad kvalitet för de boende. Vi har högre kunskaper inom demens och kan ge en bättre vård och omsorg.

Vad har du för tips för att uppnå ett hållbart ledarskap?

– Tillit och delaktighet är något jag värderar högt, att se hela arbetslaget som ett team och att alla har en viktig del i arbetet, samt en tydlighet och struktur som leder till det gemensamma målet.

Motivering

”Maria är en förebild inom demensvården då hon har genomfört ett framgångsrikt utvecklingsarbete där hon utifrån tillit och tydlighet skapat förutsättningar för medarbetarna att ta ansvar, vara delaktiga och i sina olika roller arbeta tillsammans på ett systematiskt sätt med kvalitet och uppföljning, vilket bidragit till ökad livskvalitet för personer med demens och psykiatrisk sjukdom.”

Om SydVästenpriset

Om Centrum för välfärdsstudier, CVS