Utbildningsinsats till anställda kring hantering av disciplinärenden

– Inom det disciplinära området utreder vi olika typer av vilseledande förseelser såsom plagiat, otillåtet samarbete, innehav av otillåtet hjälpmedel vid en examination, med mera. Vi utreder även så kallade störningsärenden som faller inom ramen för disciplinära förseelser, exempelvis då det kan röra sig om brott mot gällande ordningsregler vid en examination, störande beteende i undervisningssammanhang och vid verksamhetsförlagd utbildning, VFU, med mera.

Oftast är det examinatorer som anmäler disciplinärenden, men anmälningsplikten gäller alla anställda på högskolan. Efter att ett disciplinärende har kommit in och blivit diariefört av registrator påbörjas en utredning där studenten ges möjlighet att yttra sig. När ärendet är färdigutrett föredras det för rektor som fattar ett beslut. I förekommande fall tas ärenden upp i högskolans disciplinnämnd.

– Eftersom varje beslut om påföljd, exempelvis en avstängning som kan få långtgående konsekvenser för den student det rör, är det viktigt att varje ärende utreds på ett analytiskt och grundligt sätt innan det föredras för rektor och/eller högskolans disciplinnämnd, som fattar beslut vid disciplinära ärenden, berättar de.

Del av långsiktigt kvalitetsarbete

– Under de senaste åren har vi på högskolan upplevt ett ökande antal anmälda disciplinärenden, vilket blev än mer påtagligt under pandemin. Vi såg även ett behov av systematik i det förebyggande arbetet inom vissa aspekter som rör det disciplinära området. Detta ser vi som en viktig del i ett långsiktigt kvalitetsarbete i handläggningen av disciplinärenden.

Under hösten erbjuds högskolans medarbetare utbildning i olika frågor som berör disciplinärenden.

– Vi kommer på utbildningen att lyfta allt från hur själva handläggningen går till, till att vi delar med oss av våra egna erfarenheter och tankar kring det förebyggande arbetet, sett ur vårt perspektiv som handläggare.

Utbildningen kring disciplinära frågor

Under hösten ges sex olika utbildningspass som tar upp olika aspekter kring disciplinärenden. Utbildningen vänder sig till alla medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med disciplinära förseelser. Varje pass ges vid två olika tillfällen.

Läs mer om utbildningen