De får SydVästenpriset 2023 för hållbart ledarskap

Illustration kvinna med sydväst

Tomas Hedin satsar på visionärt arbetssätt

Tomas Hedin är enhetschef för boendet Kvartetten som består av fyra gruppbostäder där det bor 25 brukare och arbetar 30 fast anställda.

Vad har du gjort i din chefsroll?

– Jag har skapat en modell som genomsyrar hela Kvartetten som mina enheter kallas. Den bygger på tillit, medkänsla och medskapande. Om jag som ledare vågar att ha tillit till medarbetarna så växer de i sin yrkesroll och som medmänniskor. Om medarbetarna i sin tur vågar ge brukarna tillit så växer de som människor och blir mer självständiga. Det innebär att alla blir medskapande vilket resulterar i mer harmoni och kreativitet. För att arbetet ska lyckas och vara hållbart krävs det att vi jobbar med medkänsla.

Vad blev resultatet?

–Vi har tagit bort mål och resultatstyrning och styrs istället av värderingar där varje individ har potential att växa. Det har resulterat i en väldigt fin utveckling till självständighet, engagemang och lust. Det gäller både för brukare som personal. Personalen i Kvartetten stannar kvar och vill hela tiden utvecklas. Vi har ingen arbetsrelaterad sjukfrånvaro och nära noll i personalomsättning. Vi har brukare som är mer självständiga och aktiva.

Vad var utmaningen i detta?

– Att arbeta visionärt är ofta ensamt, det gäller att skapa sig ett visst handlingsutrymme för att lyckas.

Vilket är ditt tips för att uppnå ett hållbart ledarskap?

– Mitt tips är att få med sig medarbetena i visionen och att välja att våga ha tillit. Sedan gäller det att hålla ut, det tar tid att förändra.

Juryns motivering

För ett visionärt och tillitsbaserat ledarskap som skapat en trygg och tillåtande arbetsplats där medarbetarnas initiativ och idéer tas till vara. I sitt ledarskap ser Tomas potentialen i människor, frigör resurser som bidrar till utveckling och möjliggör en verksamhet där såväl medarbetare som brukare ges chans att växa och vara en del av lösningen.

Malin Samuelsson har utvecklat teamarbetet

Malin Samuelsson är vårdenhetschef för Avdelning 234 inom verksamhet Geriatrik, Mölndals sjukhus. Här arbetar cirka 50 medarbetare som ansvarar för 16 patienter och målet är att utveckla avdelningen till att kunna ta emot 28 patienter.

Vad har du gjort i din chefsroll?

– Jag har arbetat med att utveckla teamarbetet och vi-känslan för att skapa trygghet och engagemang i arbetsgruppen. Jag har verkat för ett öppet arbetsklimat där medarbetarna vågar ta upp eventuella problem och som uppmuntrar nya idéer, förslag och arbetssätt.

– För mig har det varit viktigt att ta tillvara på varje medarbetares kompetens på bästa sätt och jag har därför infört arbetsväxling. Det innebär att en del arbetsuppgifter som till exempel sjuksköterskor tidigare har utfört nu kan göras av kanslist, undersköterskor eller farmaceut. Vi har även veckoreflektioner för att minska stressen hos personalen och föreläsningar varje vecka, där personalen själva bidrar och delar med sig av sin kunskap. Dessutom arbetar jag mycket i samverkan med andra aktörer inom Västra Götalandsregionen och i kommuner för att utöka vår kompetens och utbyta erfarenheter. Samarbetet med ambulansverksamheten är ett exempel som resulterade i att vi nu har en kombinationstjänst sjuksköterska/ambulanssjuksköterska.

Vad blev resultatet?

– Vi har en trygg och hållbar arbetsgrupp som arbetar tillsammans i team för patienten. Vi har ett öppet klimat där man är trygg med att uttrycka sina åsikter och där varje enskild individ blir respekterad. Vår medarbetarenkät visar på att personalen trivs och känner förtroende, uppskattning och vågar informera om det uppstår problem.

Vad var utmaningen i detta?

– En utmaning med att bedriva en dygnet-runt-verksamhet är att arbeta med ett närvarande ledarskap trots att jag inte fysiskt är på plats, till exempel på helger och nätter. Detta har jag försökt motverka genom att skapa trygghet hos medarbetarna i att fatta egna beslut baserat på de rutiner som nu finns.

Vilket är ditt tips för att uppnå ett hållbart ledarskap?

– Ett tips är att samverka med andra och ta hjälp. Ett annat är att inte vara rädd för att prova nytt, det kan bli fel någon gång men det är viktigt att komma ihåg att det är en del av ledarrollen. För att uppnå ett hållbart ledarskap behöver du också ha förtroende för att andra klarar sina uppgifter och inte detaljstyra. Sist men inte minst tycker jag att du ska se till att ha roligt, ta vara på de små och stora framgångarna och fira dem.

Juryns motivering

För ett modigt och innovativt ledarskap med fokus på patientens delaktighet i vården och en hållbar arbetsmiljö som ger medarbetarna chans att utvecklas och själva bidra till verksamheten genom kontinuerlig kompetensutveckling. Detta har resulterat i ökad kompetens hos personalen och en arbetsplats där flera yrkeskategorier arbetar tillsammans i ett sammansvetsat team för patientens bästa.

Om SydVästenpriset

Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås utlyser varje år ett pris för att uppmärksamma och premiera chefer inom Västra Götalands län som medvetet och engagerat verkar för ett långsiktigt, kvalitativt och strategiskt ledarskap.

Priset finansieras av Västra Götalandsregionen och består av diplom och en total prissumma om 50 000 kronor, som delas mellan pristagarna, samt en sydväst. En jury, bestående av representanter från offentlig och idéburen verksamhet, utser pristagare och priset delas ut på Högskolan i Borås 17 november.

Läs mer om SydVästenpriset