Årsredovisningen 2022: Högskolan gasar för att förse landet med framtidstro

Årsredovisningen utgår från högskolans vision, mål och strategier. Varje kapitel knyter an till dessa och visar hur väl högskolan lyckats i sin måluppfyllelse.

 – Det blir väldigt tydligt vilken stark högskola vi har och att vi har de kvaliteter som krävs för att vi ska uppfylla universitetsstatus, säger Mats Tinnsten, rektor.

Arbetet med årsredovisningen följer ett årshjul och många personer i organisationen är involverade. Magnus Bergenholtz, controller, är en i projektgruppen.

– Det är ett brett lagarbete som i stort sett pågår hela året och det har fungerat bra, alla levererar i tid och är engagerade. Arbetet är också en pågående utvecklingsprocess så det blir lite bättre varje år. Stort tack till alla som deltagit, säger han.

Samtidigt som årsredovisningen är också budgetunderlaget för 2024-2026 klart. Ett viktigt dokument som skickas till Utbildningsdepartementet och som betonar högskolans behov för de kommande åren.

– Budgetunderlaget ändrar sig inte så mycket från år till år. Vi följer vår linje, och det är så det ska vara. Det som är nytt för i år är att vi sticker ut hakan och säger att vi har en högskola med universitetskvaliteter som vill bli universitet, berättar Magnus Bergenholtz.

Några axplock från årsredovisningen

Här nedan följer några utdrag ur årsredovisningen. Läs den gärna i sin helhet för att få en fördjupad bild över högskolans verksamhet under 2022.

Högskolan är ett attraktivt lärosäte

Årsredovisningen visar att våra studenter upplever god kvalitet på sin utbildning, vi har ett stabilt söktryck till våra utbildningsprogram och fler än 9 av 10 av våra alumner får jobb.

Även våra medarbetare upplever att högskolan är en attraktiv arbetsplats, något som bland annat framkommer i medarbetarenkäten. Dock har sjukfrånvaron ökat gentemot föregående år, men det var förväntat i och med återgången efter pandemin. Samtidigt har andelen långtidssjukskrivna minskat. Årsredovisningen visar också att engagemanget för högskolans resultat och måluppfyllelse behöver öka för att medarbetarna ska få en positivare upplevelse av arbetssituationen.

Starka utbildnings- och forskningsmiljöer

Högskolan i Borås arbete för att skapa kompletta aka­demiska miljöer inom de sex prioriterade områdena har lett till att lärosätet i dag bedriver utbildning från grundnivå till utbildning på avancerad nivå och har rättigheter att utfärda masterexamen inom samtliga prioriterade områden.

Högskolan har dessutom generella examenstillstånd på fors­karnivå inom fyra av de sex prioriterade områdena samt konstnärligt tillstånd inom Textil och mode. I syfte att kunna erbjuda kom­pletta akademiska miljöer intensifieras ansträngningar­na för att erhålla examenstillstånd på forskarnivå inom områdena Pedagogiskt arbete samt Handel och IT. Inom högskolan har det systematiska profilarbetet resulterat i nationellt starka utbildnings- och forskningsmiljöer med internationellt framgångsrika forskningsgrupperingar.

Med hållbarhet i fokus

Högskolan fortsätter dessutom att vara den hållbara högskolan exempelvis genom ett systematiskt arbetssätt, integration av hållbar utveckling och Agenda 2030 i utbildningarna samt att mycket av vår forskning berör utmaningarna som definieras i Agenda 2030. Vi har också skrivit avtal med de två största fastighetsägarna på campus om att tillsammans utveckla ett hållbart campus.

Under år 2022 ökade dock antalet resor markant gentemot föregående år då pandemin rådde. Under 2023 kommer högskolan därför att behöva minska resandet för att leva upp till det nationella ramverket för lärosätenas utsläpp.

Unik högskola med egen science park

Högskolan i Borås är det enda lärosätet som äger sin egen science park vilket ger en unik möjlighet till samverkan. Flera exempel i Årsredovisning 2022 visar att Science Park Borås är en möjliggörare för allt från forskningsprojekt och stadsutveckling till regeringsuppdrag. Högskolan har även flera andra arenor för samverkan, till exempel genom verksamhetsförlagd utbildning och samverkansplattformen tillsammans med Borås Stad och näringslivet i Borås.

Forskning ökar utbildningsvolymen minskar

En annan form av samverkan är den forskning som sker i samarbete med externa partners. Därför är det glädjande att resurserna för forskning ökade under 2022 och att ökningen i huvudsak skedde inom den externt finansierade verksamheten. Under 2022 har högskolan genomfört en medveten minskning av utbildningsutbudet för att anpassa volymen utifrån tilldelade resurser från regeringen. Minskningen innebär att högskolan nådde takbeloppet genom att använda sparade prestationer.

Högskolans vision
”Tillsammans tar vi ansvar för framtiden. Genom profilering av utbildning och forskning gör vi skillnad”.

Högskolans mål
Det attraktiva lärosätet
Kompletta akademiska miljöer 2.0

Högskolans strategier
Digitalisering
Profilering
Miljöer för lärande
Tillsammans och gränsöverskridande

Läs mer

Läs Årsredovisning 2022 i sin helhet på webben eller i diariet på dnr. 1128-22.

Läs Budgetunderlag 2024-2026 på samma länk eller i diariet på dnr. 1129-22.