Hedersdoktorer hyllas för insatser inom textil forskning och utbildning

Ett hedersdoktorat är en ärofylld utmärkelse, som ges till personer som har gjort en synnerligen betydelsefull insats för lärosätets utveckling. En gemensam nämnare för Anne Ludvigson och Eglė Ganda Bogdanienė är att de båda medverkat i det tvärvetenskapliga projektet ArcInTexETN, som kopplade ihop juniora forskare från europeiska lärosäten med industripartner i syfte att stärka grunderna för framtidens design för ett hållbart liv. Projektet som koordinerades av Textilhögskolan bedrevs inom ramen för det prestigefulla Marie Skłodowska-Curie Actions för excellent forskning, en del av EU:s ramprogram Horizon 2020.

Insatser för det livslånga lärandet

Anne Ludvigson

Anne Ludvigson är styrelseordförande för TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag sedan 2013. Hon har gjort betydande insatser för att modernisera och investera i forskningsinfrastruktur, för Textilhögskolan i allmänhet och forskargruppen Textil materialteknologi i synnerhet. Hon har stöttat både spetsforskning och innovation samt utbildning på kandidat-, master-, och forskarnivå. Genom familjebolaget AB Ludvig Svensson har Anne Ludvigson under en lång tid varit en viktig och uppskattad partner till Högskolan i Borås. Hon har medverkat i ett flertal projekt kopplade till textilbranschens behov av omställning, som ArcInTexETN, och inte minst i ett pågående projekt som syftar till flexibelt och livslångt lärande inom textilteknologi. I projektet integreras programstuderande, alumner och yrkesverksamma i samma kurser. Genom företaget har Anne Ludvigson länge stöttat utvecklingen av området Smart Textiles.

Anne Ludvigson utnämns till filosofie hedersdoktor inom området Textil och mode.

Har utvecklat det konstnärliga området

Eglė Ganda Bogdanienė är textilkonstnär, professor vid Vilnius Konstakademi och ordförande för Lithuanian Artists' Association (LAA). Hon ingår i styrgruppen för ArcInTex, ett nätverk för europeiska lärosäten som samarbetar inom arkitektur, textil och interaktionsdesign. Sedan nätverket initierades av Högskolan i Borås 2012 har Eglė Ganda Bogdanienė haft en mycket viktig roll för högskolans internationalisering inom det textila konstnärliga området, inte minst i gränslandet mellan konst och design. Högskolan sätter stort värde på hennes medverkan i att utveckla och fördjupa denna internationalisering, inom utbildning såväl som forskning. Eglė Ganda Bogdanienė medverkade till projektansökan för ArcInTexETN och var under tiden för projektet 2015–2018 ansvarig för Vilnius Konstakademis medverkan.

Eglė Ganda Bogdanienė utnämns till konstnärlig hedersdoktor inom området Textil och mode.

En längre artikel om högskolans nya hedersdoktorer publiceras längre fram i vår. Anne Ludvigson och Eglė Ganda Bogdanienė kommer att ge varsin öppen föreläsning i början av maj. De promoveras vid den akademiska högtiden 5 maj 2023.

Hedersdoktorer utses av Forsknings- och utbildningsnämnden samt Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning.

Läs mer

Hedersdoktorer vid Högskolan i Borås