Avfall från ölbryggning värdefullt råmaterial till nya produkter

Mohsen Parchami, nybliven doktor i Resursåtervinning, har i sitt doktorandprojekt undersökt hur man kan ändra inställningen från att resterna från ölbryggningen betraktas som spannmålsavfall till att i stället ses som råmaterial till nya produkter.

Av särskilt intresse är att det går att odla proteinrika, ätbara, trådsvampar på resterna av bryggeriavfallet.

– Ett mål med mitt projekt var att återföra något som kommer från livsmedelsproduktion tillbaka in i samma cykel. Genom att producera detta proteinrika livsmedel kan man bidra till högre säkerhet vid livsmedelsproduktionen och minska trycket på jordbruk och djurhållning, förklarar Mohsen Parchami.

Svampen som odlats fram på avfallet från ölbryggning har bland annat använts som ingrediens i en nyligen utvecklad livsmedelsprodukt. I projektet utvecklades även ny metod för att förbehandla avfallet för att kunna separera dess olika beståndsdelar till bland annat stärkelse, protein och cellulosa. Alla dessa beståndsdelar utgör en källa till nya potentiella användningsområden.

Därefter undersöktes olika möjligheter att framställa en rad nya produkter som biobränsle, bioplaster och ingredienser till matproduktion. Även möjligheterna för produktion av andra värdefulla produkter som biogas, vätgas och flyktiga fettsyror, beaktades i projektet.

Kan bli gynnsamt för bryggerierna

– Om bryggerierna ser möjligheterna att omvandla spannmålsresterna till alla dessa produkter skulle det kunna gynna dem, både ur ekonomisk och miljömässig synpunkt, säger Mohsen Parchami.

I projektet utvecklades även en ny process för fraktionering och ett koncept för ett bioraffinaderi för att kunna utvinna värdefulla ämnen som proteiner, fibrer och antioxidanter.

– Projektet har stor betydelse på så vis att det angriper många aktuella problem i vår tid, genom att visa hur det går att minska mängden avfall och påverkan på miljön samtidigt som det öppnar för nya möjligheter för bryggerinäringen, säger Mohsen Parchami.

Projektet svarar mot flera av FN:s globala mål, däribland målen Ingen hunger, Hälsa och välbefinnande, Rent vatten och sanitet för alla, Hållbar energi, Hållbar industri och innovation, Hållbar konsumtion och produktion, med flera.

Läs mer

Avhandlingen försvarades 2 juni 2023 vid Högskolan i Borås.

Läs avhandlingen: Unlocking the Potential of Brewer’s Spent Grain: Sustainable Biorefinery Approach and Value-Added Product Generation

Handledare: Professor Mohammad Taherzadeh

Läs mer om forskningen inom Resursåtervinning

Läs mer om de globala målen