Människan sätts i centrum i digitala system för beslutsstöd


Lu Cao som nyligen disputerade inom informatik och som fokuserat på digitala plattformar för serviceinnovation berättar om projektet:

– I mitt doktorandprojekt har jag utgått från perspektivet att sätta människan som användare i centrum i själva designprocessen när man utvecklar system för beslutsstöd. Det skiljer sig på så vis från att utveckla konventionella AI-system. Det handlar med andra ord om att utgå från mänskliga behov, att förstärka mänsklig förmåga och inte om att AI ska ersätta människor.

Lu Cao har även utvecklat en prototyp som syftar till att illustrera ett hybridsystem för beslutsfattande.

Fattar då inte AI bättre beslut än människor? Lu Cao menar att så inte är fallet.

– Jag menar att varken människor eller maskiner fattar bäst beslut, utan att man i stödsystem för beslutsfattande kan ta vara på bådas styrkor och utifrån det fatta bättre beslut. Människor och maskiner har alltså olika styrkor när det gäller beslutsfattande. Exempelvis kan människor använda sig av erfarenheter och intuition, vilket är viktigt vid beslutsfattande, något som maskiner inte kan. Å andra sidan har människan kognitiva begränsningar, exempelvis minneskapacitet och att processa data snabbt, förklarar Lu Cao.

Hon har utgått från en process för beslutsfattande i tre steg, vilka är identifiering av ett problem, design och val:

Steg 1: beslutsfattaren identifierar ett problem eller möjliga förbättringsmöjligheter

Steg 2: beslutsfattaren sätter ramar för specifika valmöjligheter i ett specifikt sammanhang

Steg 3: beslutsfattaren jämför olika alternativ och väljer ett av dem.

Hur kommer dina forskningsresultat till nytta i samhället?

– Kunskaperna är betydelsefulla för organisationers sätt att hantera beslutsfattande med hjälp av digitala system och bör alltså leda till bättre beslutsfattande.

Och inom forskningsområdet informatik?

– Mina resultat bidrar till mer kunskap om hybridsystem för beslutsfattande med människan i centrum. Jag bidrar med nya designteorier, alltså designprinciper, som kan minska gapet mellan förväntningarna på den här typen av tekniska beslutssystem och konkreta riktlinjer.

Inom vilka områden kan dessa system användas?

– I min avhandling har jag utgått från området IT Service Management, ITSM. Jag har utvecklat en prototyp som ska fungera som stöd vid beslut för att förbättra hanteringen av ITIL, Information Technology Infrastructure Library, som är en samling principer för hantering av IT-tjänster.

Vad är ditt nästa steg efter disputationen?

– Jag har just nu inga nya forskningsprojekt på gång, men skulle vilja fortsätta forska på hybridsystem för beslutsfattande och med människocentrerad AI.

Läs mer

Lu Cao har varit samverkansdoktorand på Institutionen för tillämpad informationsteknologi, avdelningen för Informatik, vid Göteborgs universitet under handledning av Juho Lindman. Handledare vid Högskolan i Borås har varit professor Stefan Cronholm.

Disputationen ägde rum 10 maj vid Göteborgs universitet.

Forskarprofil

Läs avhandlingen: Designing human-centered hybrid decision support systems

Läs mer om forskningsområdet Handel och IT vid Högskolan i Borås