Förslag ny ledamot tillika ordförande i Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT

Vy över Akademiplatsen

Det är Forsknings- och utbildningsnämnden som fattar beslut om ledamöter i utbildningsutskottet på förslag från akademichef.  

Förslag på ledamot och ordförande

Universitetslektor Mikael Gunnarsson utses till ny ledamot, tillika ordförande i utskottet under resterande mandatperiod vilken är till och med 30 juni 2024.

Motivering

 

Synpunkter på förslag

Synpunkter på förslaget lämnas till Carina Théen carina.theen@hb.se  (alternativt till Martin G Erikson martin_g.erikson@hb.se) senast 17 april.

Förslag har tagits fram efter samråd med prefekt för Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap och prefekt för Institutionen för informationsteknologi. Enligt Organisations- och beslutsordningen för utbildningsutskott (dnr 259-21) ska akademierna för nämnden föreslå en sammansättning av personer som på bästa sätt kan svara upp mot det ansvarsområde som utskottet fått.  

Forsknings- och utbildningsnämnden fattar beslut om tillsättning av ledamot, tillika ordförande, vilket planeras ske vid sammanträdet i april 2023. Beslutet gäller för resterande tid av resterande mandatperiod som sträcker sig till och med 30 juni 2024. Tillträdesdatum sker då beslut har fattats av Forsknings- och utbildningsnämnden.

Förslaget anslås på högskolans officiella anslagstavla under perioden 27 mars - 17 april 2023 och informeras på akademins webb och i personalinformation till berörda institutioner.

Utbildningsutskottets nuvarande ledamöter och sammanträdestider