Nytt verktyg ska underlätta arbetet kring breddad rekrytering och breddat deltagande

Anna-Karin Josefsson, samordnare för implementeringen av verktyget, berättar om hur det är tänkt att användas:

– Bak- och framgrund är ett statistiksystem som hämtar data ur olika register från SCB. SCB och Ladokkonsortiet har utvecklat databasen tillsammans. Systemet innehåller bland annat uppgifter om studiebakgrund för landets studenter. Här finns också mycket information om vad som händer med studenter efter avslutade studier.

Varför ska högskolan ha detta verktyg?

– Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har genomfört en granskning av lärosätenas arbete med breddad rekrytering. UKÄ:s bedömargrupp anser att Högskolan i Borås genomför ett bra arbete med breddad rekrytering, men att det bör vara mer systematiskt. Ett verktyg som stödjer ett systematiskt arbetssätt är Bak- och framgrund, som också rekommenderas av bedömargruppen. På Högskolan i Borås inkluderar vi också breddat deltagande i arbetet.

Vad innebär detta för högskolans medarbetare?

– Vi har precis genomfört en utbildningsinsats för en grupp med bred representation från högskolan för hur verktyget kan användas. Utifrån behov vid exempelvis en akademi kan det användas för att skaffa en faktabaserad bild av studentpopulationen och utifrån det diskutera och besluta om eventuella mål och insatser för breddad rekrytering och/eller breddat deltagande. Alla anställda kan bli användare i Bak-och framgrund. 

– Akademier, Verksamhetsstöd och Rektors stab har nu varsin uppgift där ett arbete påbörjas. Vi kommer att träffas för erfarenhetsutbyten under våren och sammanställer resultat efter sommaren. Utifrån det kommer vi att bestämma vi hur vi går vidare.

Beslutet att implementera användningen av Bak- och framgrund har fattats av rektor och ansvaret för att använda databasen och utveckla arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande ligger nu på verksamheterna.

Detta händer härnäst

  • Akademierna ska välja ett program/studentgrupp att titta närmare på. Utifrån framtaget underlag kan akademin gå vidare med att välja mål och insatser som rör breddad rekrytering och/eller breddat deltagande.
  • Verksamhetsstöd ska arbeta fram en beskrivning av hur stödverksamheten arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande. Beskrivningen utgör ett stöd till akademiernas planer på insatser eller aktiviteter.
  • Rektors stab planerar för att inkludera områdena breddad rekrytering och breddat deltagande i kommande verksamhetsplanering, inför 2024.

Läs mer

Om breddad rekrytering

Om Bak- och framgrund:
År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin
verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. Högskolan
ska också främja livslångt lärande. Systemet Bak- och framgrund drivs av SCB. Just nu finns data från 1993 till 2020 och systemet uppdateras årligen.

Läs mer om Bak- och framgrund på Ladoks webb