Nu är en ny nationell forskarskola inom biblioteks- och informationsvetenskap igång

Det skedde under en skrivretreat i Varberg där de fick möjlighet att presentera sig för varandra, berätta om sina projektplaner och förväntningar och skriva på sina avhandlingar.

Forskarskolan ReSource finansieras av Vetenskapsrådet under perioden 2023–2026 och koordineras av Anna Lundh, docent vid Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. Forskarskolan innefattar samtliga biblioteks- och informationsvetenskapliga institutioner i Sverige, det vill säga förutom Högskolan i Borås även Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet och Uppsala universitet.

Charlotte Borgerud som är inskriven som doktorand vid Institutionen för ABM, Uppsala universitet, berättar om sitt projekt med arbetsnamnet Att arkivera eller inte arkivera – det är frågan:

– Jag kommer att analysera arkivering som eventuell lösning på problematiken med att det visat sig svårt att granska och replikera forskningsstudier. Samtidigt är min hypotes att forskningsmaterial sällan arkiveras i dag trots lagkrav. Skulle arkivering i förlängningen kunna leda till ökad noggrannhet i datahantering, undvikande av att manipulera och falsifiera forskningsresultat och att det blir lättare att granska forskning? Om svaret på frågorna är ja, hur når vi dit?

– Jag kommer att kombinera intervjuer med en fallstudie som ska undersöka de etiska problem och intressekonflikter som kan uppstå med att forskningsdata är allmänna handlingar i Sverige, men också problematisera att det även kan vara ett skydd för respondenterna att det går att begära ut forskningsdata. Genom fallstudien vill jag inte enbart synliggöra komplexiteten i vems integritet som ska skyddas, utan också testa öppen datarörelsens synpunkter, att data ska vara så öppna som möjligt. Ofta framställs öppen data som en ny företeelse, men delande av data har skett i hundratals år. Jag vill därför påstå att det nya inte är att dela data utan hur data delas, det vill säga datainfrastrukturerna, förklarar Charlotte Borgerud.

Vad ser du fram emot på din tid inom forskarskolan?

– Jag ser fram emot att få lära mig nya saker och se andra perspektiv!

Mikael Eriksson är doktorand vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås.

– I mitt projekt Sociala mekanismer för bedömning av trovärdighet av informationskällor kollar jag på hur tillit till informationskällor skapas och bedöms socialt av olika institutioner (i vid bemärkelse) inom kretsar vars trossystem skiljer sig radikalt från vad som kan ses som vetenskaplig konsensus, till exempel ”flat-earthers”, det vill säga de som tror att jorden är platt, olika alternativmediciner, konspirationsteorier, med mera.

Vad ser du fram emot på din tid inom forskarskolan?

– Just nu ser jag fram emot att träffa mina doktorandkollegor. Det ska bli kul att höra om allas projekt. Jag ser även fram emot kurserna som arrangeras inom forskarskolan framöver. Det är ett spännande program.

Under skrivretreaten som anordnas en gång per år av Nätverket för forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap med stöd från Svensk biblioteksförening fick de nya doktoranderna även möjlighet att träffa andra doktorander inom området.

Doktorander inom forskarskolan ReSource

Charlotte Borgerud, Institutionen för ABM, Uppsala universitet
Arbetsnamn på doktorandprojektet: Att arkivera eller inte arkivera – det är frågan

Mikael Eriksson, Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
Arbetsnamn på doktorandprojektet: Sociala mekanismer för bedömning av trovärdighet av informationskällor

Jenny Glashoff, Institutionen för ABM, Uppsala universitet
Arbetsnamn på doktorandprojektet: The impact of activist’s information practices on climate change communication

Katarina Hagberg, Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
Arbetsnamn på doktorandprojektet: Reading to learn: Exploring reading practices among adolescents with dyslexia

Mauritza Jadefrid, Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås, samt Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet
Arbetsnamn på doktorandprojektet: Undervisande lärosätesbibliotekariers professionella och institutionella roller i förhållande till den teknologiska utvecklingen

Karin Lundin, Avdelningen för ABM och digitala kulturer, Lunds universitet
Arbetsnamn på doktorandprojektet: Lyssningsläsning i akademin: studenters erfarenheter av talböcker och talsyntes i högre utbildning

Nikolina Nordin, Institutionen för ABM, Uppsala universitet, samt Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola
Arbetsnamn på doktorandprojektet: Paths to reading: exploring young people’s participation in digital reading communities

Amanda Persson, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
Arbetsnamn på doktorandprojektet: Digitala plattformar och ungas identitetsskapande: En studie av högstadieelevers informationskompetenser

Emma Román, Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
Arbetsnamn doktorandprojektet: Folkbiblioteket i den gröna omställningen

Erik Svallingson, Institutionen för ABM, Uppsala universitet
Arbetsnamn på doktorandprojektet: Visuell informationskompetens i vetenskaplig praktik

Madelene Logren, Sociologiska institutionen,Umeå universitet
Arbetsnamn på doktorandprojektet: Dissident thinkers in the infosphere: Information practices in encounters with misinformation interventions online

Olof Risberg, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet 
Arbetsnamn på doktorandprojektet: The development and change of the reading practices of the public library, during and in relation to the Swedish crisis in the 1970’s

Läs mer

Om forskarskolan ReSource

Foto: Karin Lundin, Mikael Eriksson, Katarina Hagberg, Mauritza Jadefrid, Emma Román. Nedre raden från vänster: Amanda Persson, Charlotte Borgerud, Erik Svallingson, Nikolina Nordin.