Forskarskolan ReSource – Läsningens och källkritikens omvandling i digitala kulturer

Forskarskolan ReSource tar sin utgångspunkt i den samtida informationskrisen, som karakteriseras av spridning av felaktig information, desinformation och konspirationsteorier, kommersialiseringen av informationsinfrastrukturer, en ökad användning av AI-teknologier, samt minskat förtroende för traditionellt trovärdiga institutioner. Forskarskolan syftar till att utforska informationsläsning och källkritik genom en analys av samspelet mellan föränderliga (kommersiella) informationsinfrastrukturer, samhällsinstitutioner, och de krav som ställs på människor i olika roller.

Utlysningar av doktorandtjänster

Under vårterminen 2023 kommer 11 doktorandtjänster att utlysas och tillsättas. Sökanden ombeds att formulera en forskningsplan som relaterar till en eller flera av de teman som listas nedan. Vänligen följ de instruktioner för ansökningar som ges vid respektive universitet eller högskola.

Kontakta gärna de nedan listade kontaktpersonerna om du har några frågor.

Forskningsteman

Avhandlingsprojekten och kurserna inom forskarskolan relaterar till ett eller flera av följande fyra teman:

Desinformation, föränderliga informationsinfrastrukturer och källkritik

Detta tema fokuserar på utmaningarna vad gäller medie- och informationskunnighet i digitala miljöer. Dessa utmaningar inkluderar den ökade inblandningen av algoritmer och AI, den ökade instabiliteten i vad som räknas som fakta, individualisering och kommersiella plattformar. Temat bidrar med ett kritiskt perspektiv på idén om att medie- och informationskunnighet är lösningen på den pågående informationskrisen, samt de roller bibliotek och utbildning kan ha i denna kontext. Vidare utforskar temat hur kommersiella informationsinfrastrukturer är inblandade i spridningen av felaktig information, desinformation och konspirationsteorier.

Nutida och historiska informationsläsningspraktiker

Informationsläsning utgör grunden för källkritik, men är sällan föremål för traditionell läsforskning. Detta tema lyfter fram informationsläsning som en läspraktik och sätter den nutida oron gällande både informations- och fiktionsläsning i en större historisk kontext, något som ofta saknas i dagens debatter om läsning. Detta görs genom analyser av de krav som ställts på människors läsning i olika historiska perioder – perioder som alla uppfattats som karakteriserade av snabb teknologisk förändring och utveckling.

Bibliotek som institutionella miljöer för främjande av informationsläsning och källkritik

Detta tema analyserar de roller folk- och skolbibliotek kan ha vad gäller främjande av informationsläsning och källkritik. Som samhällsinstitutioner har dessa bibliotekstyper fungerat som samlingspunkter för frågor som rör kunskap, kultur och bildning i informationskrisens utmanande krav på förändring. I dessa bibliotekstypers främjande av informationsläsning och källkritik är bibliotekariers professionella expertis en central tillgång. Temat bidrar med analyser av hur de professionella och institutionella rollerna utmanas och utvecklas i relation till nya förutsättningar för informationsläsning och källkritik.

Forskningens trovärdighetskris

Universiteten är etablerade institutioner vad gäller trovärdig information och kunskap. Informationskrisen kan ses som ett misslyckande vad gäller de forskningsproducerande institutionernas förmåga att kommunicera trovärdig kunskap till en bredare publik. Detta tema utforskar de utmaningar som populärvetenskapen står inför i relation till digitala informationskällor och diskussioner med politiker, journalister och influencers, både i Sverige och internationellt. Temat bygger på det biblioteks- och informationsvetenskapliga delområdet vetenskaplig kommunikation och bidrar med kritiska perspektiv på den samtida produktionen och spridningen av vetenskaplig trovärdighet.

Aktiviteter

 • Forskarutbildningskurser: ReSource erbjuder fyra distansbaserade forskarutbildningskurser, samtliga à 7.5 ECTS och var och en anknuten till de fyra temana ovan: 1) Researching (dis/mis)information, changing information infrastructures, and source criticism; 2) Informational reading practices: historical and contemporary perspectives; 3) Informational reading and source criticism as institutional and professional tasks; and 4) Analysing contemporary scholarly communication practices.

 • En internationell seminarieserie: ReSource anordnar digitala forskningsseminarier tillsammans med Faculty of Information and Media Studies, Western University, Kanada och School of Media, Creative Arts and Social Inquiry, Curtin University, Perth, Australien. Doktorander från samtliga tre länder presenterar och får feedback på sina avhandlingsarbeten, både från doktorander och seniora forskare.

 • Två årliga sammankomster:
  - Under vårterminerna anordnas en workshop där doktoranderna presenterar sina pågående arbeten och får feedback från både andra doktorander och seniora forskare.
  - Under höstterminerna anordnas en skrivretreat för samtliga doktorander.

 • Skrivbordsbyten: Doktoranderna erbjuds att spendera åtminstone två veckor och presentera sitt pågående arbete vid ett av de andra ingående lärosätena och/eller vid en internationell institution.

 • Shut Up & Write: Alla doktorander och seniora forskare bjuds in till månatliga digitala skrivsessioner.

 • Biträdande handledare och tredjeläsare: Doktoranderna har biträdande handledare från en annan medverkande institution eller en så kallad tredjeläsare som ger feedback vid valda tillfällen under avhandlingsskrivandet.

 • Introduktionsmöten och avslutande möten: Koordinatorn har individuella möten med samtliga doktorander åtminstone två gånger under doktorandtiden. Introduktionsmötet fokuserar på forskarskolans erbjudanden och krav, medan det avslutande mötet fokuserar på feedback från doktoranden och karriärplanering.

 

Kontakt

Anna Lundh, koordinator, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås
Telefon: 033-435 59 91
E-post: anna.lundh@hb.se

Björn Hammarfelt, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås
Telefon: 033-435 47 15
E-post: bjorn.hammarfelt@hb.se

Rickard Danell, Sociologiska institutionen, Umeå universitet
Tfn: 090-786 95 11
E-post: rickard.danell@umu.se

Joacim Hansson, Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet
Tfn: 0470-70 89 71
E-post: joacim.hansson@lnu.se

Isto Huvila, Institutionen för ABM, Uppsala universitet
Tfn: 018-471 34 20
Epost: isto.huvila@abm.uu.se

Pamela Schultz Nybacka, Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola
Tfn: 08-608 41 31
E-post: pamela.schultz.nybacka@sh.se

Olof Sundin, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
Tfn: 046-222 09 66
E-post: olof.sundin@kultur.lu.se

Zanna Friberg, doktorandrepresentant, Institutionen för ABM, Uppsala universitet
E-post: zanna.friberg@abm.uu.se

Deltagande forskningsmiljöer

Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan

Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskaper 

Lunds universitet, biblioteks- och informationsvetenskap 

Södertörns högskola, biblioteks- och informationsvetenskap 

Umeå Universitet, Vetenskapsstudier 

Uppsala Universitet, Institutionen för ABM