Synkronisering av utbildning ska ge ökad trygghet i professionen som sjuksköterska

Sjuksköterskestudenter tränar i KTC på SÄS

Projektet som gått under namnet "Trygg och säker introduktion i vårdprofessionen för sjuksköterskor", Tis, handlar om att de två verksamheterna tillsammans jobbat för att skapa bättre förutsättningar för utbildningen av sjuksköterskor och minska klyftan mellan utbildningen och att arbeta som nyexaminerad sjuksköterska. Det innebär att en översyn har gjorts av den verksamhetsförlagda delen inom sjuksköterskeutbildningen, simuleringsmöjligheter samt det kliniska basåret.

Projektägarna Katarina Karlsson, akademichef på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd samt docent i vårdvetenskap, och Maria Sahlin, utbildningschef på enheten för kliniska utbildningar på SÄS, har under året träffats regelbundet för att driva projektet framåt. Regelbundna träffar har även skett inom olika delprojekt.

– Syftet med projektet har varit att skapa förutsättningar för att kunna fungera i professionen som sjuksköterska – och att de nya sjuksköterskorna ska vilja fortsätta inom yrket, att de ska känna sig trygga i rollen, förklarar Katarina Karlsson.

Tränar tillsammans

Ett av delprojekten handlade om att undersöka möjligheten att starta en utbildningsvårdavdelning för sjuksköterskestudenter som genomför VFU, läkarstudenter och studenter i andra vårdprofessioner. Det framkom att det inte är praktiskt genomförbart inom en snar framtid. Det ledde dock till att tre arbetsgrupper på SÄS kom till stånd för att jobba vidare med interprofessionell utbildning inom områdena infektion, ortopedi och psykiatri.

– Dessa arbetsgrupper fortsätter alltså att, efter att Tis-projektet nu avslutats, gemensamt hitta arbetssätt som främjar interprofessionellt lärande, berättar Maria Sahlin.

Ett annat delprojekt handlade om att utveckla interprofessionell och gemensam simulering. Det handlar om att olika studentgrupper tränar upp förmågan att jobba som team och att säkerställa sjuksköterskestudentens och den nya sjuksköterskans progression i simuleringsmiljö.

Sommaren 2022 kom ett nytt EU-direktiv för yrkeskvalifikation. Det handlade om att utbildningen till sjuksköterska ska innehålla fler VFU-timmar. Katarina Karlsson berättar:

– Det ställde till det för oss eftersom vi måste göra om utbildningsplanen och tillsammans med olika verksamheter hitta fler VFU-platser med god kvalitet. Men vi har fått dispens fram till hösten 2024 då detta ska börja gälla hos oss.

Positiva synergier

Det samlade resultatet av projektet är båda nöjda med.

– Vi har velat skapa en röd tråd från att du börjar på sjuksköterskeutbildningen på högskolan till att den nya sjuksköterskan är klar med det kliniska basåret inom vårdverksamheten. Det kliniska basåret ska vara ett komplement till grundutbildningen och lyfta kompetenser som ytterligare behöver utvecklas, berättar de.

Exempel på sådant som en färdig sjuksköterska ytterligare behöver utveckla utifrån olika erfarenheter är fördjupning i ledarskap och det svåra samtalet och där det kliniska basåret alltså tar vid. Inom ramen för det kliniska basåret har man på SÄS kopplat på ett ”onboarding”-koncept, vilket bland annat innebär att de nyexaminerade sjuksköterskorna under tolv veckor jobbar med färre patienter och är fredade från att täcka luckor när det behovet uppstår.

Katarina Karlsson konstaterar:

– Våra verksamheter fungerar inte utan varandra. Vi märker att högskolan har en positiv attraktionskraft och vi visar gärna fram vårt starka samarbete med slutenvården.

Läs mer

Varje år examineras 17 000 studenter (undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, barnmorskor) i Västra Götalandsregionen.

Högskolan i Borås antar varje termin 130 sjuksköterskestudenter, varav 80–90 examineras per termin.

Läs tidigare nyheter om samarbetet

Signerar för stärkt kompetensförsörjning av sjuksköterskor - Högskolan i Borås (hb.se)

Avsiktsförklaring mellan SÄS och Högskolan i Borås – Hur har det gått? - Högskolan i Borås (hb.se)

Porträttbild 1: Katarina Karlsson
Porträttbild 2: Maria Sahlin