Högskolan i Borås stärker sin position inom hållbart samhällsbyggande

Högskolans samhällsbyggnadsutbildningar har sett en positiv utveckling de senaste åren, med tre grundutbildningar inom området. Dessutom bedrivs framgångsrik forskning inom byggnadsteknologi, konstruktionsteknik och återvinning av byggnadsmaterial.

För att koppla samman grundutbildningen med den bedrivna forskningen har arbetet med att utforma ett masterprogram inom resursåtervinning med inriktning på byggteknik pågått. Detta syftar till att återigen skapa en tydlig koppling mellan grund- och avancerad utbildning samt möjliggöra doktorandstudier inom forskningsområdet.

Den adjungerade professorn kommer att ha en central roll i att driva fram innovativa och hållbara lösningar inom området och forma framtiden för samhällsbyggnad.

– Att vi som stiftelse kan bidra till att området förstärks med en adjungerad professor ser vi som otroligt kul och vi ser med stor glädje och förväntan fram mot resultatet som bland annat denna satsning kan ge. Det är också viktigt för oss att de studenter som utbildas vid skolan, precis som tidigare, fortsätter att vara välutbildade och väl förberedda för att arbeta i byggbranschen, säger Fredrik Johansson, ordförande för Gunnar Ivarsons Stiftelse för Hållbart Samhällsbyggande.

– Förstärkningen understryker Högskolan i Borås engagemang för att vara en ledande aktör inom hållbart samhällsbyggande. Med detta stöd från Gunnar Ivarsons Stiftelse för Hållbart Samhällsbyggande är vi rustade att möta de utmaningar och möjligheter som framtidens samhällsbyggnadsprojekt innebär, säger Kimmo Kurkinen, föreståndare för Centrum för hållbart samhällsbyggande.

Om stiftelsen

Grundaren Gunnar Ivarson var under merparten av sitt liv verksam i bygg- och fastighetsbranschen och deltog även under många år i Ingenjörsinstitutionens arbete vid Högskolan i Borås. Detta intresse för hållbart samhällsbyggande resulterade i donationer om sammanlagt 27 miljoner kronor. Stiftelsen är en viktig medfinansiär för Högskolan i Borås och har redan möjliggjort stora framsteg inom såväl forskning som utbildning.

Läs mer om Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS)

Läs mer om Gunnar Ivarsons Stiftelse för Hållbart Samhällsbyggande