De utnämns till hedersdoktorer vid Högskolan i Borås

Utnämningen av hedersdoktorer uppmärksammar de insatser som en person har gjort för högskolans verksamhet och utveckling. Alla medarbetare har möjlighet att lämna nomineringar. Urvalet har gjorts av en särskild arbetsgrupp ledd av Vincent Nierstrasz, professor vid Textilhögskolan, på uppdrag av Forsknings- och utbildningsnämnden (FoU), som fattar beslut i samråd med högskolans rektor. 

– Vi är mycket glada över att välkomna dessa namnkunniga personer till vår akademiska högtid i vår. Det är tre personer från vitt skilda områden – näringslivet, akademin och politiken – som utmärkt sig på olika sätt och gjort mycket hedervärda insatser, säger Eva Gustafsson, ordförande i FoU-nämnden. 

– Traditionen att även promovera personer som inte har gått den vanliga akademiska vägen, men som på annat sätt gynnat forskningen direkt eller indirekt genom exempelvis författarskap, kulturvård, folkbildning, föreningsaktivitet eller pedagogiska eller informativa gärningar, är en del av högskolans strävan efter öppenhet och kontakter utanför det traditionella forskarsamhället, säger Mats Tinnsten, rektor vid Högskolan i Borås. 

2 maj ger hedersdoktorerna varsin föreläsning på Högskolan i Borås. Föreläsningarna är öppna för allmänheten. Dagen därpå promoveras de vid högskolans akademiska högtid på Borås Kongress. 

2024 års hedersdoktorer  

Ingvar CarlssonIngvar Carlsson

Ingvar Carlsson har varit en av vårt lands mest inflytelserika politiker med 40 år i den politiska maktens centrum som statsråd, partiordförande för Socialdemokraterna och statminister. Under sin tid som utbildningsminister var han något av ett skyddshelgon för Bibliotekshögskolan, då han medverkade till att bibliotekarieutbildningen flyttades från Stockholm till Borås. Med glimten i ögat döpte bibliotekariestudenterna sin kårtidning till ”I Carlssons klister”. I sin senaste bok ”I sällskap med döden” beskriver Ingvar Carlsson hur biblioteket för honom blev den plats där han upptäckte kulturen. I boken uttrycker han hur demokratin hotas och hur människor kan sluta upp kring mänskliga rättigheter. Frågor om källkritik, desinformation, hur information skapas och påverkar oss, är frågor som i allra högsta grad är relevanta för dagens bibliotekarier, så väl som för Bibliotekshögskolans forskningsmiljö och samhället i stort.

Ingvar Carlsson utnämns till filosofie hedersdoktor inom Biblioteks- och informationsvetenskap.

Föreläsning: "Borås Stadsbibliotek. Det var så det började." 2 maj kl. 11:30 i Sparbankssalen.

Staffan Hillberg

Staffan Hillberg är en framgångsrik entreprenör med lång erfarenhet av att bygga och utveckla företag. Han har ett stort intresse och engagemang för teknologier som bidrar till hållbar utveckling. Tack vare en kombination av Staffan Hillbergs djupa förståelse för den pågående forskningen inom området Resursåtervinning, hans tekniska kunskaper och skicklighet som entreprenör och investerare, har forskningsmiljön Swedish Centre for Resource Recovery fått värdefulla internationella kontakter och gått från teori till framgångsrik praktik. Ett exempel är utvecklingen av Millow AB, som Staffan Hillberg var med och grundade och i dag är styrelseordförande för. Företaget tillverkar växtbaserade livsmedel med hjälp av trådbildande svamp i en process som i jämförelse med liknande produkter ger mycket små utsläpp av koldioxid samt förbrukning av vatten och energi. Det bygger på forskningen inom Swedish Centre for Resource Recovery och har vunnit Sustainable Food Solutions Challenge 2023 i Schweiz. 

Staffan Hillberg utnämns till filosofie hedersdoktor inom Resursåtervinning. 

Föreläsning: "Sustainability Innovations from the University of Borås”. 2 maj kl. 10:15 i Sparbankssalen.

Xianyi Zeng

Xianyi Zeng är en erkänd professor vid ENSAIT Textile Engineer School vid Universitetet i Lille där han leder GEMTEX National Laboratory. Han har förärats med hederstiteln Chevalier i den franska förtjänstorden Akademiska palmen och mottog Innovation R&D Award av den fransk-kinesiska kommittén 2021. Han forskar bland annat om interaktiva och digitala designplattformar, kopplade till artificiell intelligens, optimering av textila produktions- och värdekedjor samt utveckling av intelligenta bärbara system.  Xianyi Zeng har varit en betydelsefull och högt värderad samarbetspartner till Textilhögskolan. Han var initiativtagare och koordinator till den mycket framgångsrika europeiska forskarskolan SMDTEX, Sustainable Management and Design in Textiles, 2013–2020, som finansierades av EU-kommissionen genom programmet Erasmus Mundus. En betydande andel av de 15 doktorander som disputerade i textilteknologi och textilt management är anställda vid Högskolan i Borås och andra lärosäten. Dessutom producerades en stor mängd vetenskapliga artiklar genom dessa samarbeten. Genom Xianyi Zengs medverkan stärktes hela miljön och internationaliseringen av denna inom området Textil och mode vid Textilhögskolan. 

Xianyi Zeng utnämns till teknologie hedersdoktor inom Textil och mode.

Föreläsning: "Creating an AI-based Metaverse for Fashion and Textile". 2 maj kl. 09:00 i Sparbankssalen.

Läs mer 

Hedersdoktorer vid Högskolan i Borås

Akademisk högtid