En högskola med universitetskvaliteter

När Högskolan i Borås blir universitet

Den bredd som högskolan har i forskning och utbildning tillsammans med säkerställd kvalitet, visar att högskolan uppfyller kriterierna för att bli utnämnd till universitet.

Högskolan i Borås bedrev forskning för cirka 210 mnkr 2022. Drygt hälften av dessa forskningsmedel har sökts i konkurrens. Vid utnämning till universitet skulle våra forskningsmedel mer än fördubblas. Det ger våra prioriterade områden möjlighet att bidra till en kraftfull utveckling lokalt, regionalt och nationellt.

När Högskolan i Borås blir universitet får vi möjlighet att kraftigt öka våra ansträngningar med att ställa om en av världens smutsigaste industrier – textilindustrin. En industri som i dag står för tio procent av världens koldioxidutsläpp, vilket är mer än vad internationell flygtrafik och sjöfart släpper ut tillsammans.

Med oss får Sverige ett världsledande universitet inom innovation, hållbarhet och textil.

Med Bibliotekshögskolan har vi Sveriges största forsknings- och utbildningsmiljö. Dessutom är vi unika i Sverige med att äga en egen science park. Tack vare Science Park Borås har vi en mycket stark samverkan med det omgivande samhället.

Profil- och kvalitetsarbetet i kombination med antalet examenstillstånd på forskarnivå, samt antalet disputationer, visar att högskolan har kapacitet att bedriva framgångsrik utbildning, forskarutbildning samt forskning inom samtliga av högskolans prioriterade områden och att verksamheten uppfyller regeringens kriterier för universitetsstatus.

Prioriterade akademiska områden

Ett medvetet arbete med att prioritera sex akademiska områden och profilera verksamheten har medfört att Högskolan i Borås under den senaste tioårsperioden kan se tillbaka på en stark utveckling inom både utbildning och forskning.

Profileringen har resulterat i att följande prioriterade akademiska områden och spets, i form av ett antal nationellt starka utbildnings- och forskningsmiljöer med internationellt framgångsrika lärargrupperingar, utvecklats vid lärosätet:

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Handel och IT
  • Människan i vården
  • Pedagogiskt arbete
  • Resursåtervinning
  • Textil och mode

Samtliga prioriterade områden utmärks av en konstruktiv samverkan med det omgivande samhället, en balans och en nära relation mellan utbildning och forskning samt en verksamhet som kännetecknas av hållbar utveckling, jämställdhet och internationalisering i enlighet med Agenda 2030.

Fem examenstillstånd på forskarnivå

Profilarbetet har lett till att Högskolan i Borås i dag bedriver utbildning från grundnivå till avancerad nivå och har rättigheter att utfärda masterexamen inom samtliga prioriterade områden samt erhållit examenstillstånd på forskarnivå inom fyra områden samt inom konstnärlig forskning. I jämförelse med högskolor med liknande förutsättningar är det stora antalet tillstånd att examinera på forskarnivå ett kvitto på att högskolan bedriver en bred profilerad verksamhet med hög kvalitet och relevans.

Högskolan i Borås är ett av endast tre lärosäten i Sverige som har tillstånd att bedriva både vetenskap­lig och konstnärlig forskarutbildning, och vi är det enda som gör det inom textil och mode. Detta ger oss en bredd som är unik bland Sveriges högskolor.

Högt och stabilt söktryck

Lärosätets programutbildningar är efterfrågade med ett kontinuerligt högt och stabilt söktryck. Högskolan i Borås erbjuder ett brett utbud av fristående kurser med en flexibel studiegång som bidrar till kompetensutveckling för yrkesverksamma och skapar möjligheter till ett livslångt lärande. Utbildningen på avancerad nivå fortsätter att utvecklas och motsvarar nu cirka 14 procent av den totala volymen, vilket i ett nationellt perspektiv är väl i nivå med de nya universiteten.

Den relativt höga andelen kurser och studenter på avancerad nivå innebär att Högskolan i Borås, i relation till jämförbara lärosäten, redovisar ett stort antal examina inom utbildning.

Vi bedriver också Sveriges bästa polisutbildning, på uppdrag av Polismyndigheten, och vi fyller våra platser.

Hög kapacitet på forskarutbildningarna

Sedan forskarutbildningen startade vid Högskolan i Borås har sammanlagt 109 disputationer (år 2022) genomförts inom högskolans egna forskarutbildningar, vilket jämfört med andra högskolor är i det närmaste unikt. Detta visar att högskolan, från att forskarutbildningarna inrättades, haft kapacitet att bedriva forskarutbildning inom samtliga områden och framgångsrikt förvaltat erhållna examenstillstånd.

Under samma tidsperiod har även 54 forskarstuderande finansierade av Högskolan i Borås disputerat på andra lärosäten. De erhållna examenstillstånden på forskarnivå har även bidragit till att upprätthålla kompetensen inom högskolans sex prioriterade områden och andelen disputerade lärare har sedan ett antal år stabiliserats på en hög nivå (57 procent).

Externfinansierad forskning ökar

Som ett resultat av högskolans breda profil har den externt finansierade forskningen ökat kontinuerligt. Ökningen har skett inom merparten av de prioriterade områdena, vilket bekräftas av att högskolan, till skillnad från många högskolor, uppvisar en imponerande spännvidd i antalet externa forskningsfinansiärer. Ett annat resultat av arbetet med forskningsprofiler och att verksamheten håller hög internationell kvalitet är att högskolan, i relation till jämförbara lärosäten, varit koordinator för och deltagit i betydligt fler projekt inom ramen för EU:s Horizon 2020-program.

Hög kvalitet på utbildningarna

Universitetskanslersämbetets granskning av högskolans kvalitetssäkringsarbete för utbildning och de granskningar av enskilda utbildningar som genomförts visar att lärosätets utbildningsverksamhet håller hög kvalitet. Erfarenheterna från att ha deltagit i Universitetskanslersämbetets pilotstudie innebär att högskolans möjligheter att erhålla omdömet hög kvalitet i kommande ordinarie granskningscykel av högskolans kvalitetssäkringsarbete avseende forskning bedöms som goda.

Läs mer

Textilhögskolan

Bibliotekshögskolan

Forskning vid Högskolan i Borås

Science Park Borås

Årsredovisning och budgetunderlag