Byggnaden Balder som den såg ut år 1982

Historia

Högskolan i Borås grundades 1977. I utvecklingen sedan dess går det att tyda tre tydliga spår: Den tuffa kampen de första åren, vändningen med snabb utbyggnad av grundutbildningen under början av 1990-talet och därefter den fantastiska utvecklingen som skett de senaste åren i och med forskningens tillväxt.

Genom ett antal nedslag i historien ger en tidslinje oss möjlighet att följa med i den utveckling som skett under åren. Välkommen att ta del av vår historia!

Följ nedslagen i tidslinjen

Grundandet av Högskolan i Borås skedde i samband med att regeringen beslutade att utlokalisera högre utbildning i landet genom Högskolereformen 1977, som innebar att all eftergymnasial utbildning skulle bedrivas i form av högskoleutbildning.

Bildandet av Högskolan i Borås sker genom sammanläggningar av eftergymnasiala, yrkesförberedande utbildningsanstalter som fram till 1977 varit självständiga med egen karaktär och traditioner. Inför läsåret 1977/1978 tilldelades högskolan 300 nybörjarplatser och antalet anställda var cirka 70. I dag har högskolan totalt närmare 18 300 studenter och cirka 800 anställda. Fram till 1982 befann sig olika delar av högskolan lokalmässigt på olika platser i Borås. I dag har högskolan ett samlat campus mitt i centrum av Borås.

Växer fram ut textil tradition

Men högskolans tillblivelse börjar mycket tidigare än så. Redan 1866 inleds dess historia ur den textila tradition som präglar Sjuhäradsbygden. Det sker då entreprenören Sven Erikson, utifrån ett nationellt intresse för utbildning i maskinell vävteknik grundar Tekniska Väfskolan i Borås. Skolan placeras vid det som sedermera kommer att bli Tekniska Elementar och senare Sven Eriksonsgymnasiet, centralt placerat i Borås. Ur Tekniska Elementar utvecklas 1936 Textilinstitutet, som 1985 blir Textilhögskolan som en del av Högskolan i Borås och ett av högskolans starka varumärken.

Utbildning av sjuksköterskor

Nästa steg i bildandet av en samlad högskola kommer från ett annat håll, det är utbildningen av sjuksköterskor. Sjuksköterskeutbildning har bedrivits i Borås sedan 1940. Då hette utbildningen Västra Sveriges sjuksköterskeförening och var en del av Landstinget i Älvsborg. Utbildningen fick sedan namnet Vårdhögskolan och låg placerad i anslutning till Södra Älvsborgs Sjukhus. 1993 förlängs sjuksköterskeutbildningen från 2 år till 3 år. Några år senare erhålls kandidaträttigheter i ämnet vårdvetenskap och från 1999 utfärdar lärosätet magisterexamen i ämnet omvårdnad. Samma år, 1999, blir Vårdhögskolan en del av Högskolan i Borås och flyttar från lokalerna vid Södra Älvsborgs sjukhus till nuvarande lokaler vid campusområdet i centrala Borås. 2016 får högskolan tillstånd att bedriva forskarutbildning inom området Människan i vården.

Förskollärarutbildningen tillkommer

Nästa pusselbit i högskolans historia handlar om utbildningen av förskollärare. 1965 startar ett förskoleseminarium i Borås. I samband med Högskolereformen 1977 slås förskoleseminariet samman med Bibliotekshögskolan och övrig verksamhet vid Högskolan i Borås.

1970 är det dags för ytterligare en pusselbit. Då utlokaliseras enstaka kurser från Göteborgs universitet till Borås.

Utbildningen av bibliotekarier lokaliseras till Borås

Ett viktigt steg i högskolans historia är inrättandet av Bibliotekshögskolan. Grunden till detta är en utredning som tillsätts av regeringen 1965 och 1971 lämnar regeringen en proposition till riksdagen om att inrätta en bibliotekshögskola. Ett skäl för denna nysatsning är behovet av att kunna utbilda fler bibliotekarier än vad dåvarande Statens biblioteksskola kan erbjuda.

Bibliotekshögskolan placeras i Borås, vilket innebär en flytt från Stockholmsregionen, där bibliotekarier utbildats sedan 1926. Staden Borås välkomnar den nya institutionen genom att bygga ett kulturhus med bibliotek, konsthall och stadsteater. Utbildningen av bibliotekarier i Borås är nu den enda i landet. I samband med högskolereformen 1977 upphör Bibliotekshögskolan som egen högskola, och införlivas som institution i nybildade Högskolan i Borås. 2010 får högskolan forskarutbildningsrättigheter inom området biblioteks- och informationsvetenskap. I dag bedriver högskolan landets största utbildning av bibliotekarier. Bibliotekshögskolan är i dag ett av högskolans starka varumärken.

Utbudet av utbildningar breddas

Ytterligare två pusselbitar kompletterar högskolan inträffar i början av 1980-talet. Då startar högskolan dels en utbildning inom materialteknik, dels en utbildning inom ekonomi och data. Utbildningarna utgör grunden för bildandet av två institutioner för utbildning av ingenjörer respektive inom ekonomi och databehandling. 2010 får högskolan forskarutbildningsrättigheter inom området Resursåtervinning.

Biblioteket samlas till en plats

Under åren 1972–1982 är högskolans bibliotek, som då är en del av Bibliotekshögskolan, utspritt på 20 olika lokaler i Borås. Efterhand minskar detta till dagens samlade bibliotek i byggnaden Sandgärdet som invigs på nuvarande campus 2004.

1982 finns alla delar av högskolan, utom Textilhögskolan, i den då nybyggda byggnaden Balder centralt i Borås. Högskolan samsas i byggnaden tillsammans med flera andra verksamheter. Allt eftersom lämnar dessa verksamheter byggnaden samtidigt som högskolan växer och fyller ut lokalerna.

Sista delarna samlas till dagens campus

Textilhögskolan är från inrättandet 1985 lokaliserat till Bryggaregatan, en kilometer från resten av högskolans verksamheter. 1991 överförs den sista textila utbildningen, handvävningsutbildningen på Väfskolan, till Högskolan i Borås. Det sker efter en motion i riksdagen där det beslutas att utbildningen, som fram till nu lytt under Textilinstitutet, och som bedrivs i en byggnad vid Sven Eriksonsgymnasiet ska överföras till Högskolan i Borås. Vävutbildningen förblir dock fortsatt lokaliserad till Sven Eriksonsgymnasiet ända fram till 2008, då utbildningen fasas ut.

En stor ombyggnation av området Simonsland, till det som i dag är Textile Fashion Center, alldeles i anslutning till högskolan möjliggör en flytt av Textilhögskolan med tillhörande verkstäder 2013. Textile Fashion Center blir också platsen för Science Park Borås, en science park som skiljer sig från andra i landet genom att den organiseras under Högskolan i Borås.

I dag bedriver Högskolan i Borås utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och IT, pedagogik och lärarutbildningar, polis, teknik och ingenjörsutbildningar, textil och mode samt vårdvetenskap.

Forskning på hög nivå

Forskningen har sedan de första examenstillstånden för forskarutbildning 2010 tagit stora steg framåt. I dag har högskolan examenstillstånd inom fem områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, Människan i vården, Resursåtervinning samt Textil och mode. Den forskning som bedrivs inom områdena Biblioteks- och informationsvetenskap, Handel och IT, Människan i vården, Pedagogiskt arbete, Resursåtervinning samt Textil och mode sker på en hög vetenskaplig nivå.

Källa:
Hur Knallebygden fick sin akademi, Fransson, Anders et al., 2002
Wikipedia