Högskolan som statlig myndighet

Högskolan samverkar med det omgivande samhället, informerar om vår verksamhet samt verkar för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.

Högskolan styrs av en styrelse. Chef för myndigheten är rektor som har ansvaret för den dagliga ledningen av högskolan.

Vilken uppgift en statlig myndighet har styrs av regleringsbrev, vilket beslutas av regeringen. I regleringsbrevet står det även hur mycket pengar högskolan har till sitt förfogande. För att kunna följa upp att de medel som högskolan får från regeringen för att genomföra sin verksamhet ska högskolan varje år lämna en årsredovisning till regeringen, med information om bland annat kostnader, intäkter och resultat. 

Andra viktiga dokument för högskolan är budgetunderlaget - som är högskolans förslag till regeringen om hur mycket pengar som behövs för att bedriva verksamheten – samt arbetsordningen, vilken här på högskolan kallas Styrelsens organisations- och beslutsordning, SOB. I arbetsordningen anges bland annat högskolans organisation samt hur och av vem beslut ska tas.

Dessutom finns Rektors organisations- och beslutsordning, ROB, som närmare beskriver organisationen under rektor samt beslutsordning.

Utöver dessa dokument finns även ett antal policys och planer etc. Dessa ska fungera som en riktlinje som högskolan alltid ska försöka följa. Högskolans övergripande strategiska styrdokument är högskolans mål & visioner, vilket utgör utgångspunkt för högskolans verksamhet.