Överklagande av anställningsbeslut

Så här överklagar du ett anställningsbeslut

Om du vill överklaga ett anställningsbeslut gällande sökt anställning måste ditt överklagande vara oss tillhanda inom tre veckor från den då beslutet anslogs på Högskolan i Borås anslagstavla. Överklagande som inkommer för sent behandlas ej.

Ett överklagande ska vara skriftligt och riktas till Överklagandenämnden för högskolan, men skickas till:

Registrator
Högskolan i Borås
501 90 BORÅS

Du kan även skicka e-post till: registrator@hb.se

Ditt överklagande ska innehålla:

  • vilket beslut som du överklagar inklusive diarienummer
  • hur du vill att beslutet ska ändras
  • motivering till varför du anser att beslutet ska ändras

Förutsatt att överklagandet har inkommit i rätt tid lämnar Högskolan i Borås skyndsamt över ärendet till Överklagandenämnden som har till uppgift att pröva överklagandet. Överklagandenämndens beslut kan inte överklagas.

Beslut om anställning som doktorand kan ej överklagas (HF 12 kap. 2 §).

Vill du läsa mer om att överklaga?

På Överklagandenämndens webbsida finns mer information om att överklaga.